آوای دل
d
d
d

معنی واژه : تحریملغت نامه دهخدا

معنی اول

تحریم . [ ت َ ] (ع مص ) حرام کردن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ) (دهار) (آنندراج ). حرام گردانیدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). حرام کردن و ناجایزقرار دادن . (فرهنگ نظام ). مقابل تحلیل :
کای عجب نهی از پی تحریم بود
یا بتأویلی بد وتوهیم بود.

مولوی (مثنوی ).


- تحریم الجمع ؛ حرام بودن جمع میان دو خواهر در نزد یک شوهر.
- تحریم العین ؛ حرام بودن عین مال بر کسی بعلتی ، در مقابل تحریم المنفعه که حرام بودن منافع آنست بر وی .
- تحریم بالرضاع ؛ حرام شدن زن به مرددر اثر شیرخوارگی و همشیرگی .
- تحریم بالزنا ؛ حرام شدن زن به مرد در اثر یک زنا، مانند آنکه اگر مردی با زنی زنا کند ازدواج با دختر آن زن برای آن مرد حرام است .
- تحریم بالکفر ؛ حرام شدن مرد به زن بعلت کافر شدن مرد. هر گاه مرد کافر شود زوجه ٔ وی بدو حرام میگردد.
- تحریم باللعان ؛ حرام شدن مرد بر زوجه ٔ خود پس از اجرای تشریفات لعان . هر گاه مردی به زوجه ٔ خود نسبت زنا دهد و شاهد نداشته باشد تشریفات لعان را انجام میدهد و زن بدو حرام میگردد. رجوع به لعان شود.
- تحریم بالمصاهره ؛ حرام شدن مردی بر زنی بعلت پیدایش یک مصاهرت و ازدواج میان دو کس دیگر، مانند آنکه هر گاه مردی با زنی ازدواج کند، ازدواج او با دختر آن زن ابداً حرام میشود و ازدواج پدر داماد با عروس نیز همین گونه حرام است .
- تحریم بالنسب ؛ حرام بودن زنی به مردی در اثر خویشاوندی نسبی ، مانند آنکه فرزندان برادر بر برادر حرام هستند.
- تحریم بالوطی ؛ حرام شدن زنی بر مردی بعلت انجام عمل شنیع وطی میان دو مرد چنانکه هر گاه مردی دیگر را وطی کند وطی کننده حق ازدواج با خواهران مرد وطی شده را ندارد.
- تحریم ما یجب علی الانسان فعله ؛ حرام کردن عملی که بر انسان واجب بوده است بوسیله ٔ نذر و مانند آن . البته این گونه نذرها در شرع مجاز نیست تحقق نمییابد.
|| تکبیر در اول نماز. (مفاتیح ). || در حرم درآمدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || احرام بستن . (آنندراج ) :
چون همی خواستی گرفت احرام
چه نیت کردی اندر آن تحریم .

ناصرخسرو.


|| در ماه حرام داخل شدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). || ناپیراستن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). ناپیراستن پوست . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). تمام دباغت ناکردن پوست . (آنندراج ). || ریاضت تمام نایافتن ستور. (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || شکوه مند کردن . (تاج المصادر بیهقی )(دهار). شکوه مند گردانیدن کسی را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || تحریم فلان ؛ غلبه کردن بر وی در قمار و جز آن . (از اقرب الموارد) (ازقطر المحیط). || با حرمتی شدن که هتک آن روا نباشد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی دوم

تحریم . [ ت َ ] (اِخ ) سوره ٔ شصت وششمین از قرآن ، مدنیة و آن دوازده آیت است ، پس از طلاق و پیش از ملک .

تعداد بازدید :4213

لغت نامه معین

(تَ) [ ع . ] 1 - (مص م .) حرام کردن ، ناروا شمردن . 2 - (اِمص .) قطع یا محدود کردن مناسبات تجارتی و سیاسی به عنوان اقدام تنبیهی توسط یک یا چند دولت علیه کشوری که قوانین بین المللی را نقض کرده است : تحریم اقتصادی ، تحریم سیاسی ، تحریم تسلیحاتی و مانند آن .

تعداد بازدید :4213

لغت نامه عمید

حرام کردن؛ حرام گردانیدن چیزی یا کاری؛ منع کردن.

تعداد بازدید :4213
توضیحاتعلامتتوضیحاتعلامت
صفحه (پیش از عدد)صاسماِ
صفتصاسم خاصاِخ
صلّی اللهُ علیه و آله و سَلَّم(ص)اسم صوتاِصوت
صفحاتصصاسم فعلاِفعل
صفت نسبیص نسبیاسم مرکباِمرکب
ظاهراًظاسم مصدراِمص
عربیعجلدج
علیه السلام (علیهما السلام، علیهم السلام)(ع)جمع - پیش از لغت جمعج،
فرهنگ اسدی نخجوانیفانجمعِ.-پیش از لغت مفردج
قیدقجمعَ الجمعجَج،
قبل از میلادق . م .جمع الجمعجج
میلادیم .چاپچ
مصدرمصحاشیهح
مصدر مرکبمص مرکبحاصل مصدرحامص
نعت تفصیلی (اسم تفصیل، صفت تفصیلی)ن تفحبیب السیر چاپ طهرانحبط
نعت فاعلی (اسم فاعل، صفت فاعلی)نفحاشیه فرهنگ اسدی نخجوانیحفان
نسخه بدلن لرَضِیَ الله عنهُرض
نعت مفعولی (اسم مفعول، صفت مفعولی)ن مفرحمه الله علیهره
هجری شمسیهـ . ش .سطرس
هجری قمریهـ . ق .سلام الله علیه (علیها)(س)

جستجو در آوای دل

آخرین دانلود ها

پینشهاد واژه

آیا معنی واژه "مه لقا" را می دانید؟

پخش موسیقی

ّبیوگرافی

پیشنهاد

حمایت از آوای دل

آخرین کتاب

افطاری

متن های دوزبانه

پیشنهاد کتاب

نوروز و فلسفه هفت سین

مقالات عمومی

آخرین مقالات آموزشی

آخرین واژه ها

اشعار ماندگار

همایش ها

غیر فعال

آمار فعالیت

تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
تعداد بازدید 24,928,853
تعداد صفحات : 11832
تعداد اشعار : 10978
تعداد دیدگاه ها : 258,787
تعداد شاعران : 2015
تعداد شاعران آقا : 1458
تعداد شاعران خانم : 557
تعداد واژه های لغت نامه : 852
همایش های رسمی برگزار شده : 5