آوای دل
worker
worker
worker

معنی واژه : کبریالغت نامه دهخدا

کبریا. [ ک ِ ] (ع اِمص ) کبریاء. غرور. تکبر. (ناظم الاطباء) :
خاقانی گدای به وصل تو کی رسد
کز کبریا سلام به سلطان نمی دهد.

خاقانی .

چون به عزت دل نهادی ترک شروان گوی از آنک
کبریای اهل شروان برنتابد هر دلی .

خاقانی .

|| قوت . اقتدار.جلال . عظمت . (ناظم الاطباء). جلال . بزرگی . (آنندراج ) (ناظم الاطباء). بزرگ منشی . (ناظم الاطباء) :
من خواهمی که چون تو به میدان شتابمی
کانجای جای مرتبت و عز و کبریاست .

فرخی .

نه در جهان جلال چون جلال او
نه هیچ کبریا چو کبریای او.

منوچهری .

صفت و نعت او بنزد خرد
همه آلاء و کبریا باشد.

مسعودسعد.

ای نهان گشته در بزرگی خویش
و ز بزرگان به کبریا در پیش .

انوری .

زین خطر کو خاک را داده ست خاک از کبریا
بر سه عنصر تا قیامت می بنازد هر زمان .

خاقانی .

بلکه تن عرش بالش است مربع
تکیه گه جاه کبریای صفاهان .

خاقانی .

وین هودج کبریای دل را
بر کوهه ٔ چرخ اخضر آرم .

خاقانی .

اگر کبریا بینی از نار شاید
ز کبریت هم کبریائی نیابی .

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 452).

یک شمه چو ز آن حدیث بشنودیم
مستغرق سر کبریا گشتیم .

عطار (دیوان چ نفیسی ص 219).

بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق
دیگر فروتنی به در کبریا بود.

سعدی .

ترک ما سوی کس نمی نگرد
آه از این کبریا و جاه و جلال .

حافظ.

آنکه پیشش بنهد تاج تکبر خورشید
کبریاییست که در حشمت درویشان است .

حافظ.

|| (اِخ ) خداوندتعالی . (فرهنگ فارسی معین ) : اول به مدح و ثنای کبریا مبدا کردم نام خدا و درود بر مصطفی بیاوردم . (راحةالصدور از فرهنگ فارسی معین ). || (اِمص ) عظمت . (ناظم الاطباء). کمال ذات و کمال وجود که تنها خدای تعالی را بدان وصف کنند. (از اقرب الموارد). عظمت و شکوه خداوندی :
حد قدم مپرس که هرگز نیامده ست
در کوچه ٔ حدوث عماری کبریا.

خاقانی .

ای تاج کیان کیا لواشیر
در عالم کبریات جویم .

خاقانی .

بشد ز خاطرم اندیشه ٔ می و معشوق
برفت از سرم آواز بربط و طنبور
که مرد در تتق کبریا نیابد راه
مگر که لشکر حرص و هوا کند مقهور.

ظهیر فاریابی .

چو کرده پیشوایی انبیا را
گرفته پیش راه کبریا را.

نظامی .

مر او را رسد کبریا و منی
که ملکش قدیم است و ذاتش غنی .

سعدی (بوستان ).

گر جمله ٔ کائنات کافر گردند
بر دامن کبریاش ننشیند گرد.

سعدی .

- حرم کبریا ؛ بارگاه جلال .تتق کبریا. سراپرده ٔ عظمت و جلال :
سهل شوی بر قدم انبیا
اهل شوی در حرم کبریا.

نظامی .

صاحب ستران همه بانگ بر ایشان زدند
کاین حرم کبریاست بار بود تنگ یاب .

خاقانی .

- خداوند کبریا ؛ صاحب جلال و عظمت . خدای شکوه و بزرگی :
ما امت مصطفی و شیعت آلیم
خلق خداوند کبریا و جلالیم .

ناصرخسرو.

شکر و سپاس ونعمت و منت خدای را
پروردگار خلق و خداوند کبریا.

سعدی .

- صف کبریا ؛ صف جلال و عظمت خداوند :
پیش و پسی بست صف کبریا
پس شعرا آمد و پیش انبیاء.

نظامی .

تعداد بازدید :1016

لغت نامه معین

به معادل واژه دهخدا در لغت نامه دهخدا و  عمید در همین صفحه مراجعه کنید

تعداد بازدید :1016

لغت نامه عمید

عظمت؛ بزرگی.

تعداد بازدید :1016
توضیحاتعلامتتوضیحاتعلامت
صفحه (پیش از عدد)صاسماِ
صفتصاسم خاصاِخ
صلّی اللهُ علیه و آله و سَلَّم(ص)اسم صوتاِصوت
صفحاتصصاسم فعلاِفعل
صفت نسبیص نسبیاسم مرکباِمرکب
ظاهراًظاسم مصدراِمص
عربیعجلدج
علیه السلام (علیهما السلام، علیهم السلام)(ع)جمع - پیش از لغت جمعج،
فرهنگ اسدی نخجوانیفانجمعِ.-پیش از لغت مفردج
قیدقجمعَ الجمعجَج،
قبل از میلادق . م .جمع الجمعجج
میلادیم .چاپچ
مصدرمصحاشیهح
مصدر مرکبمص مرکبحاصل مصدرحامص
نعت تفصیلی (اسم تفصیل، صفت تفصیلی)ن تفحبیب السیر چاپ طهرانحبط
نعت فاعلی (اسم فاعل، صفت فاعلی)نفحاشیه فرهنگ اسدی نخجوانیحفان
نسخه بدلن لرَضِیَ الله عنهُرض
نعت مفعولی (اسم مفعول، صفت مفعولی)ن مفرحمه الله علیهره
هجری شمسیهـ . ش .سطرس
هجری قمریهـ . ق .سلام الله علیه (علیها)(س)

جستجو در آوای دل

آخرین دانلود ها

پینشهاد واژه

آیا معنی واژه "استثناء" را می دانید؟

پخش موسیقی

ّبیوگرافی

پیشنهاد

حمایت از آوای دل

آخرین کتاب

افطاری

متن های دوزبانه

پیشنهاد کتاب

درآمدی بر نقد

مقالات عمومی

آخرین مقالات آموزشی

آخرین واژه ها

اشعار ماندگار

همایش ها

غیر فعال

آمار فعالیت

تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
تعداد بازدید 23,470,567
تعداد صفحات : 11836
تعداد اشعار : 10982
تعداد دیدگاه ها : 258,787
تعداد شاعران : 2016
تعداد شاعران آقا : 1459
تعداد شاعران خانم : 557
تعداد واژه های لغت نامه : 852
همایش های رسمی برگزار شده : 5