آوای دل
معین سجادی
معین سجادی
معین سجادی

معنی واژه : خونبهالغت نامه دهخدا

خونبها. [ خوم ْ ب َ ] (اِ مرکب ) تاوان و دیه ٔ ریخته شدن خون و کشته شدن کسی . (ناظم الاطباء). دیه . (ترجمان القرآن ) (مهذب الاسماء) :
کرا کشته شد دادشان خونبها
بدین کرد فرزند و خویشان رها.

فردوسی .

هیچ مندیش از چنین عیاری ایرا بس بود
عاقله ٔ عقل ترا ایمان و سنت خونبها.

سنائی .

خاکی که زیر سم دو مرکب غبار گشت
پیداست تا چه مایه بود خونبهای خاک .

خاقانی .

خون بها گر هزار دینار است
تو دو چندان مرا فرستادی .

خاقانی .

لب لعلی چو لاله در بستان
لعلشان خونبهای خوزستان .

نظامی .

گفت مه را به اژدها دادم
کشتم از اشک خونبها دادم .

نظامی .

چون سجل بندم بخون چون پیش ازین
از لب اوخون بهایی یافتم .

عطار.

صد خون دارم اگر بخون خود
در بند هزار خونبها باشم .

عطار.

هر کام دل که چرخ کسی را دهد بطبع
عاقل نخواندش بجز از خون بهای خویش .

کمال الدین اسماعیل .

گر بزد والد پسر را و بمرد
آن پدر را خونبها باید شمرد.

مولوی .

هر ستاره ش خونبهای صد هلال
خون عالم ریختن او را حلال .

مولوی .

اسب تازی برنشست و شاد تاخت
خونبهای خویش را خلعت شناخت .

مولوی .

هر آدمی که کشته ٔ شمشیر عشق نیست
گو غم مخور که ملک ابد خونبهای اوست .

سعدی .

گر بزنندم بتیغ در نظرش بیدریغ
دیدن او یک نفس صد چو منش خون بهاست .

سعدی .

ای خونبهای نافه ٔ چین خاک راه تو
خورشید سایه پرور طرف کلاه تو.

حافظ.

صد نگه کردم که یک ره ریخت خونم را ولی
در نگاهی اولین خود خون بها برداشتم .

ملاشانی تکلو (از آنندراج ).

دهند جای به پهلوی خودفروشانش
بروز حشر شهیدی که خون بها دارد.

صائب (از آنندراج ).

تعداد بازدید :964

لغت نامه معین

(بَ) (اِمر.) دیه ، پولی که در ازای خون مقتول به بازماندگان او دهند.

تعداد بازدید :964

لغت نامه عمید

پول یا چیز دیگر که قاتل به بازماندگان مقتول می‌دهد تا از گناه او درگذرند؛ دیه.

تعداد بازدید :964
توضیحاتعلامتتوضیحاتعلامت
صفحه (پیش از عدد)صاسماِ
صفتصاسم خاصاِخ
صلّی اللهُ علیه و آله و سَلَّم(ص)اسم صوتاِصوت
صفحاتصصاسم فعلاِفعل
صفت نسبیص نسبیاسم مرکباِمرکب
ظاهراًظاسم مصدراِمص
عربیعجلدج
علیه السلام (علیهما السلام، علیهم السلام)(ع)جمع - پیش از لغت جمعج،
فرهنگ اسدی نخجوانیفانجمعِ.-پیش از لغت مفردج
قیدقجمعَ الجمعجَج،
قبل از میلادق . م .جمع الجمعجج
میلادیم .چاپچ
مصدرمصحاشیهح
مصدر مرکبمص مرکبحاصل مصدرحامص
نعت تفصیلی (اسم تفصیل، صفت تفصیلی)ن تفحبیب السیر چاپ طهرانحبط
نعت فاعلی (اسم فاعل، صفت فاعلی)نفحاشیه فرهنگ اسدی نخجوانیحفان
نسخه بدلن لرَضِیَ الله عنهُرض
نعت مفعولی (اسم مفعول، صفت مفعولی)ن مفرحمه الله علیهره
هجری شمسیهـ . ش .سطرس
هجری قمریهـ . ق .سلام الله علیه (علیها)(س)

جستجو در آوای دل

آخرین دانلود ها

پینشهاد واژه

آیا معنی واژه "یوگا" را می دانید؟

پخش موسیقی

ّبیوگرافی

پیشنهاد

حمایت از آوای دل

آخرین کتاب

افطاری

متن های دوزبانه

پیشنهاد کتاب

افطاری

مقالات عمومی

آخرین مقالات آموزشی

آخرین واژه ها

اشعار ماندگار

همایش ها

غیر فعال

آمار فعالیت

تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
تعداد بازدید 21,884,389
تعداد صفحات : 11835
تعداد اشعار : 10981
تعداد دیدگاه ها : 258,787
تعداد شاعران : 2016
تعداد شاعران آقا : 1459
تعداد شاعران خانم : 557
تعداد واژه های لغت نامه : 852
همایش های رسمی برگزار شده : 5