آوای دل
معین سجادی
معین سجادی
معین سجادی

معنی واژه : ده بالالغت نامه دهخدا

معنی اول

ده بالا. [ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سورمق بخش مرکزی شهرستان آباده . واقع در 27هزارگزی جنوب خاور آباده . سکنه ٔ آن 96 تن می باشد. آب آنجا از قنات وراه آن فرعی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

معنی دوم

ده بالا. [ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان میمند بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. واقع در 35هزارگزی شمال خاور فیروزآباد. سکنه ٔ آن 898 تن و آب آن از چشمه و قنات است . این قریه را علیا نیز گویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

معنی سوم

ده بالا. [ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است از بخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان . واقع در 13هزارگزی شمال خاوری کنگاور. سکنه ٔ آن 118 تن می باشد. آب آن از رود سیاه گر و خرم رود. راه آن اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی چهارم

ده بالا. [ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان درختنگان بخش مرکزی شهرستان کرمان . واقع در 30هزارگزی شمال خاوری کرمان . دارای 450 تن سکنه است . آب آن از قنات تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی پنجم

ده بالا. [ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است از بخش خرقان شهرستان ساوه . آب آن از قنات و سکنه ٔ آن 117 تن می باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

معنی ششم

ده بالا. [ دِه ْ ] (اِخ ) مرکز دهستان ده بالا بخش خاش شهرستان زاهدان . واقع در 25هزارگزی خاور خاش . سکنه ٔ آن 215 تن می باشد. آب آن از قنات وراه آن فرعی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).


تعداد بازدید :871

لغت نامه معین

به معادل واژه ده بالا در لغت نامه دهخدا در همین صفحه مراجعه کنید

تعداد بازدید :871

لغت نامه عمید

به معادل واژه ده بالا در لغت نامه دهخدا در همین صفحه مراجعه کنید

تعداد بازدید :871
توضیحاتعلامتتوضیحاتعلامت
صفحه (پیش از عدد)صاسماِ
صفتصاسم خاصاِخ
صلّی اللهُ علیه و آله و سَلَّم(ص)اسم صوتاِصوت
صفحاتصصاسم فعلاِفعل
صفت نسبیص نسبیاسم مرکباِمرکب
ظاهراًظاسم مصدراِمص
عربیعجلدج
علیه السلام (علیهما السلام، علیهم السلام)(ع)جمع - پیش از لغت جمعج،
فرهنگ اسدی نخجوانیفانجمعِ.-پیش از لغت مفردج
قیدقجمعَ الجمعجَج،
قبل از میلادق . م .جمع الجمعجج
میلادیم .چاپچ
مصدرمصحاشیهح
مصدر مرکبمص مرکبحاصل مصدرحامص
نعت تفصیلی (اسم تفصیل، صفت تفصیلی)ن تفحبیب السیر چاپ طهرانحبط
نعت فاعلی (اسم فاعل، صفت فاعلی)نفحاشیه فرهنگ اسدی نخجوانیحفان
نسخه بدلن لرَضِیَ الله عنهُرض
نعت مفعولی (اسم مفعول، صفت مفعولی)ن مفرحمه الله علیهره
هجری شمسیهـ . ش .سطرس
هجری قمریهـ . ق .سلام الله علیه (علیها)(س)

جستجو در آوای دل

آخرین دانلود ها

پینشهاد واژه

آیا معنی واژه "ناصواب" را می دانید؟

پخش موسیقی

ّبیوگرافی

پیشنهاد

حمایت از آوای دل

آخرین کتاب

افطاری

متن های دوزبانه

پیشنهاد کتاب

سکته ملیح

مقالات عمومی

آخرین مقالات آموزشی

آخرین واژه ها

اشعار ماندگار

همایش ها

غیر فعال

آمار فعالیت

تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
تعداد بازدید 22,219,185
تعداد صفحات : 11835
تعداد اشعار : 10981
تعداد دیدگاه ها : 258,787
تعداد شاعران : 2016
تعداد شاعران آقا : 1459
تعداد شاعران خانم : 557
تعداد واژه های لغت نامه : 852
همایش های رسمی برگزار شده : 5