آوای دل
worker
worker
worker

معنی واژه : کلیسالغت نامه دهخدا

کلیسا. [ ک ِ ] (اِ) مخفف کلیسیا است که جای پرستش و معبد ترسایان باشد. (برهان ). معبد و پرستشگاه ترسایان و کنشت . (ناظم الاطباء). کلیسیا. کلیسه . (با کنشت و معرب آن کنیسه مقایسه شود). معبد ترسایان . محل عبادت مسیحیان . (فرهنگ فارسی معین ) :
در کلیسا به دلبری ترسا
گفتم ای دل به دام تو در بند.

هاتف اصفهانی .

و رجوع به کنشت و کنیسه شود. || پرستشگاه کفار. (غیاث ) (آنندراج ).

تعداد بازدید :1461

لغت نامه معین

(کِ) [ یو. ] (اِ.) عبادتگاه مسیحیان .

تعداد بازدید :1461

لغت نامه عمید

 معبد مسیحیان؛ عبادتگاه ترسایان.

تعداد بازدید :1461
توضیحاتعلامتتوضیحاتعلامت
صفحه (پیش از عدد)صاسماِ
صفتصاسم خاصاِخ
صلّی اللهُ علیه و آله و سَلَّم(ص)اسم صوتاِصوت
صفحاتصصاسم فعلاِفعل
صفت نسبیص نسبیاسم مرکباِمرکب
ظاهراًظاسم مصدراِمص
عربیعجلدج
علیه السلام (علیهما السلام، علیهم السلام)(ع)جمع - پیش از لغت جمعج،
فرهنگ اسدی نخجوانیفانجمعِ.-پیش از لغت مفردج
قیدقجمعَ الجمعجَج،
قبل از میلادق . م .جمع الجمعجج
میلادیم .چاپچ
مصدرمصحاشیهح
مصدر مرکبمص مرکبحاصل مصدرحامص
نعت تفصیلی (اسم تفصیل، صفت تفصیلی)ن تفحبیب السیر چاپ طهرانحبط
نعت فاعلی (اسم فاعل، صفت فاعلی)نفحاشیه فرهنگ اسدی نخجوانیحفان
نسخه بدلن لرَضِیَ الله عنهُرض
نعت مفعولی (اسم مفعول، صفت مفعولی)ن مفرحمه الله علیهره
هجری شمسیهـ . ش .سطرس
هجری قمریهـ . ق .سلام الله علیه (علیها)(س)

جستجو در آوای دل

آخرین دانلود ها

پینشهاد واژه

آیا معنی واژه "مآب" را می دانید؟

پخش موسیقی

ّبیوگرافی

پیشنهاد

حمایت از آوای دل

آخرین کتاب

افطاری

متن های دوزبانه

پیشنهاد کتاب

فرهنگ جامع زبان فارسی

مقالات عمومی

آخرین مقالات آموزشی

آخرین واژه ها

اشعار ماندگار

همایش ها

غیر فعال

آمار فعالیت

تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
تعداد بازدید 23,467,930
تعداد صفحات : 11836
تعداد اشعار : 10982
تعداد دیدگاه ها : 258,787
تعداد شاعران : 2016
تعداد شاعران آقا : 1459
تعداد شاعران خانم : 557
تعداد واژه های لغت نامه : 852
همایش های رسمی برگزار شده : 5