آوای دل
معین سجادی
معین سجادی
معین سجادی

معنی واژه : زدالغت نامه دهخدا

زدا. [ زِ / زُ / زَ ] (نف مرخم ) زدای . بر طرف کننده و دفع کننده و همیشه بطور ترکیب استعمال میگردد. (ناظم الاطباء). زداینده . زائل کننده . نابود کن . مزیل .
- دل زدا ؛ رجوع به «دل » شود.
- رنگ زدا ؛ زداینده ٔ رنگ . رنگ زدای .
- زنگ زدا ؛ دور کننده ٔ زنگ . مزیل . صیقل دهنده و زنگ زدای ، صقال .
- شکیب زدا ؛ نابود کننده ٔ صبر. طاقت فرسا.
- طاقت زدا ؛ طاقت فرسا. توان فرسا. طاقت زدای . شکیب زدا.
- ظلمت زدا ؛ بمجازدفع کننده ٔ تاریکی و ظلمت که مراد حضرت رسول (ص ) باشد. (از ناظم الاطباء).
- عقل زدا ؛ زایل کننده ٔ خرد. مزیل عقل . عقل زدای .
- غمزدا ؛ برطرف کننده ٔ غم و الم .(ناظم الاطباء).
- ملک زدا ؛ کنایت از کشورستان . منقرض کننده ٔ سلطنت :
ای ملک زداینده ٔ هر ملک زدایان
ای چاره ٔ بی چاره و ای مفزع زُوّار.

منوچهری .

- هوش زدا ؛ هوش ربا. خرد زدای . رجوع به زدای ، زداینده و ترکیبات فوق شود.

تعداد بازدید :792

لغت نامه معین

به معادل واژه زدا در لغت نامه دهخدا و عمید در همین صفحه مراجعه کنید

تعداد بازدید :792

لغت نامه عمید

۱ = زدودن
۲ = زداینده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): غم‌زدا، گندزدا.
تعداد بازدید :792
توضیحاتعلامتتوضیحاتعلامت
صفحه (پیش از عدد)صاسماِ
صفتصاسم خاصاِخ
صلّی اللهُ علیه و آله و سَلَّم(ص)اسم صوتاِصوت
صفحاتصصاسم فعلاِفعل
صفت نسبیص نسبیاسم مرکباِمرکب
ظاهراًظاسم مصدراِمص
عربیعجلدج
علیه السلام (علیهما السلام، علیهم السلام)(ع)جمع - پیش از لغت جمعج،
فرهنگ اسدی نخجوانیفانجمعِ.-پیش از لغت مفردج
قیدقجمعَ الجمعجَج،
قبل از میلادق . م .جمع الجمعجج
میلادیم .چاپچ
مصدرمصحاشیهح
مصدر مرکبمص مرکبحاصل مصدرحامص
نعت تفصیلی (اسم تفصیل، صفت تفصیلی)ن تفحبیب السیر چاپ طهرانحبط
نعت فاعلی (اسم فاعل، صفت فاعلی)نفحاشیه فرهنگ اسدی نخجوانیحفان
نسخه بدلن لرَضِیَ الله عنهُرض
نعت مفعولی (اسم مفعول، صفت مفعولی)ن مفرحمه الله علیهره
هجری شمسیهـ . ش .سطرس
هجری قمریهـ . ق .سلام الله علیه (علیها)(س)

جستجو در آوای دل

آخرین دانلود ها

پینشهاد واژه

آیا معنی واژه "پروا" را می دانید؟

پخش موسیقی

ّبیوگرافی

پیشنهاد

حمایت از آوای دل

آخرین کتاب

افطاری

متن های دوزبانه

پیشنهاد کتاب

افطاری

مقالات عمومی

آخرین مقالات آموزشی

آخرین واژه ها

اشعار ماندگار

همایش ها

غیر فعال

آمار فعالیت

تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
تعداد بازدید 21,884,387
تعداد صفحات : 11835
تعداد اشعار : 10981
تعداد دیدگاه ها : 258,787
تعداد شاعران : 2016
تعداد شاعران آقا : 1459
تعداد شاعران خانم : 557
تعداد واژه های لغت نامه : 852
همایش های رسمی برگزار شده : 5