آوای دل
معین سجادی
معین سجادی
معین سجادی

معنی واژه : سوداءلغت نامه دهخدا

سوداء. [ س َ ] (ع اِ) میانه ٔ دل . (بحر الجواهر) (مهذب الاسماء). || (ص ) زشت . (منتهی الارب ): کلمت فلانا فما رد علی سوداء لابیضاء؛ با فلان سخن گفتم و جواب مرا نداد نه زشت و نه نیک . (منتهی الارب ). || کهنه و پوسیده از هر چیزی . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). || مؤنث اسود. (ناظم الاطباء).رجوع به اسود شود. || (اِ) مرضی است بر پوست آدمی که سوزش و خارش دارد و دیر کشد. (یادداشت بخط مؤلف ). || جنون . دیوانگی :
مگر زنجیرمویی گیردم دست
وگرنه سر بسودایی برآرم .

حافظ.

- حبةالسوداء ؛ سیاه تخمه . شونیز که بهندی کلونجی است . (منتهی الارب ).
- سوداءالقلب ؛ دانه ٔ دل . (منتهی الارب ). رجوع به سودا شود.

تعداد بازدید :706

لغت نامه معین

واژه مورد نظر یافت نگردید به معنی واژه سوداء در لغت نامه دهخدا و عمید  در همین صفحه مراجعه کنید .

تعداد بازدید :706

لغت نامه عمید

.در اصطلاح طب قدیم - از اخلاط چهارگانۀ بدن.
مرض مالیخولیا؛ فساد فکر؛ خیال‌بافی.
در فارسی به معنی عشق و جنون و هوا و هوس


تعداد بازدید :706
توضیحاتعلامتتوضیحاتعلامت
صفحه (پیش از عدد)صاسماِ
صفتصاسم خاصاِخ
صلّی اللهُ علیه و آله و سَلَّم(ص)اسم صوتاِصوت
صفحاتصصاسم فعلاِفعل
صفت نسبیص نسبیاسم مرکباِمرکب
ظاهراًظاسم مصدراِمص
عربیعجلدج
علیه السلام (علیهما السلام، علیهم السلام)(ع)جمع - پیش از لغت جمعج،
فرهنگ اسدی نخجوانیفانجمعِ.-پیش از لغت مفردج
قیدقجمعَ الجمعجَج،
قبل از میلادق . م .جمع الجمعجج
میلادیم .چاپچ
مصدرمصحاشیهح
مصدر مرکبمص مرکبحاصل مصدرحامص
نعت تفصیلی (اسم تفصیل، صفت تفصیلی)ن تفحبیب السیر چاپ طهرانحبط
نعت فاعلی (اسم فاعل، صفت فاعلی)نفحاشیه فرهنگ اسدی نخجوانیحفان
نسخه بدلن لرَضِیَ الله عنهُرض
نعت مفعولی (اسم مفعول، صفت مفعولی)ن مفرحمه الله علیهره
هجری شمسیهـ . ش .سطرس
هجری قمریهـ . ق .سلام الله علیه (علیها)(س)

جستجو در آوای دل

آخرین دانلود ها

پینشهاد واژه

آیا معنی واژه "حکم فرما" را می دانید؟

پخش موسیقی

ّبیوگرافی

پیشنهاد

حمایت از آوای دل

آخرین کتاب

افطاری

متن های دوزبانه

پیشنهاد کتاب

فرهنگ جامع زبان فارسی

مقالات عمومی

آخرین مقالات آموزشی

آخرین واژه ها

اشعار ماندگار

همایش ها

غیر فعال

آمار فعالیت

تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
تعداد بازدید 21,415,195
تعداد صفحات : 11845
تعداد اشعار : 10991
تعداد دیدگاه ها : 258,787
تعداد شاعران : 2017
تعداد شاعران آقا : 1459
تعداد شاعران خانم : 558
تعداد واژه های لغت نامه : 852
همایش های رسمی برگزار شده : 5