آوای دل
d
d
d

حاتم سامانی : لیست اشعار

نمایش 1-10 از 54 نتیجه
 • avatar به فراز سرمی

    رباعـی

  بـه فــرازِ سرمی ای مـه پـرعشـوه  و ناز
  در فــرازم به زمیـن زیـر قـدومـت ، بنـواز

  در رحمـت بفـراز بر رخـم ای عقده گشـا
  در بـه روی غـم و انـدوه هـم اینک بفـراز
    ************

    رباعـی...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سالمــندی غـالب آمــد

  سالمــندی غـالب آمــد ناتــوانی شـــد پـدیـد
  رفـتن جـان از بـدن را چشـم گــریـانـم بدبد

  آن توانمـندی نمـانـد و قـدرت زانـو بـرفـت
  بـاد پـا بـودم تـو گـویی تنــدرِ صحـرا دوید

  عارضِ شـومِ کهـولـت کشور تـن را گرفت
  قـدرتم در

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کین و مهر و آشتی
   نـازنیـنا سـایـه ات را بـر سـرم افراشـتی
  تخـم مهـر[1] و دوسـتی را در دل من کاشتی

  تا دلم از مهـرت ای گل خرم و بالنـده شـد
  زانچـه کاشـتی دلـبرا بیش و فزون برداشتی

  دل که از کین همالان چاک چاک و زخم بود
  نـوشـدارو از جـوانم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ساعتی فارغ ز غم

  جـام مـی در دسـت و دل در دام یـار
  چشـــم ســـاقـی بـــرده آرام و قـــرار

  ســاغــر بـاده بدســت و خـم به دوش
  عــاشـقانِِ می پرســت و بـاده خــوار

  آنچـنان مست است ساقی مستِ مست
  کـــه نـــیارد بـــاده را انـــدر شـــمار

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خاطر آزرده

  خـاطری آزرده بیـنی تـو ز اوضـاغ پـریـش؟
    می شـود هـرگز دلی از اینهـمه اظلام ریش؟

  از جــوانمــردی نمــانـده نــام و از آزادگــی
  گوئـیا افسـانه شـد ، منسوخ شـد آیین و کیش

  کــس نمی دانـد غــم بیچــاره و درمـانـده را
  هرکس

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar صبح وصال

  تـا بــدام تـو ســتمگر بـه ســتم افتـادم
  وعده ی صبـح وصالت نرود از یادم

  گفته بودی که بیا تا غمت از دل ببرم
  آمدم اوفـوا بعهـدِ[1] ، اینک ای صیادم

  دم عیــسیِ تــو و آن سـخن شـیریـنت
  بسـهولت بِکُــنَد از غـــم و درد آزادم...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سـاقی غمخـوار بیــا

  سـاقی غمخـوار بیــا آب جگر سـوز بده
  شـرر بجان من بزن مـاه شب افـروز بده

  یاد کن از عهد خودت اوفوا بعهداٍ[1] دلبرا
  بــادهً گلرنگ مــــرا بیـــاد دیــروز بده

  آذر آذار[2] آمــده بــاده بـه بـازار آمــده
  تا که مجـال باقی است

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بده سـافی از آن شربت
  بـده سـاقی از آن شــربت که مسـتان را دوا باشد
  به یک جـرعه همـه غمهـا بَـرَد از دل شفـا باشد

  از آن شربت که گر نوشی فقط نور و صفا بینی
  دلــت خــالی ز اغــیار و همــه جـای خــدا باشـد

  از آن شــربـت کـه گـر نوشـم بسـوزاند دهانم را

  ...

  نمایش کامل شعر

جستجو در آوای دل

آخرین دانلود ها

پینشهاد واژه

آیا معنی واژه "فنا" را می دانید؟

پخش موسیقی

ّبیوگرافی

پیشنهاد

حمایت از آوای دل

آخرین کتاب

افطاری

متن های دوزبانه

پیشنهاد کتاب

نوروز و فلسفه هفت سین

مقالات عمومی

آخرین مقالات آموزشی

آخرین واژه ها

اشعار ماندگار

همایش ها

غیر فعال

آمار فعالیت

تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
تعداد بازدید 24,457,428
تعداد صفحات : 11832
تعداد اشعار : 10978
تعداد دیدگاه ها : 258,787
تعداد شاعران : 2015
تعداد شاعران آقا : 1458
تعداد شاعران خانم : 557
تعداد واژه های لغت نامه : 852
همایش های رسمی برگزار شده : 5