آوای دل
d
d
d

مصطفی پایمرد

 • avatar زمستان
  با زمستان آمدی از جان  شیرین بیشتر
  تو خجالت داده ای آن برف سنگین بیشتر

  مشق دیدار تو را تکرار و تمرین کرده ام
  دست و پایم گم شده افعال تمرین بیشتر

  سر به روی شانه ام بگذار گرمم می کنی
  من نوازش می کنم موهای رنگین بیشتر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar باران


  خیس اگر بود نگاهم که فراوان باشد
  زیر چترِ تو فقط نم نم باران باشد

  خسته این کاغذ و آن جوهر خودکار که ما

  آنقدر جمله نوشتیم که رمّان باشد


  زیرِ هشتی یِ حقیقی یِ نگاهت بودم
  پشت هر هجمه ی چشمان تو زندان باشد

  ...

  نمایش کامل شعر