آوای دل
d
d
d

زینب غلامی

 • avatar گناه
  گناه می کنم پر از توبه

  توبه بودن تو

  گناهی از خواهش های بی بهانه

  پر از خاموشی با تو بودن

  خدایا, خلوت عاشقانه می خواهم

  گناه است

  مرگ لحظه هایم را مخواه

  می خواهمش

  روحش عاشق است می دانم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آرامم

  این روزها آرامم

  همانند نم خاک

  مثل دانه های ریز باران

  زمانی که پیکر زمین را بغل می کنند

  همانند جنینی که در آبستن مادر

  بی پروا از هر چه بیرون

  جان می گیرد و نفس می کشد

  حنجره ام برای به فریاد رساندنت ن

  ...

  نمایش کامل شعر