آوای دل
d
d
d

فرهنگ باریکانی

 • avatar طــالقــان
  آن سرزمین که ز عشـــاق جان گرفت
  پیمان خویش در ره صاحب زمان گرفت

  با سیزده ستاره امیــد پر فــروغ
  جــاوید گشت و ره جـــاودان گرفت

  با آن طبیعت زیــبا و پــر غــرور
  کاین هدیه را ز سوی آسمـــان گرفت

  گـهواره محافظ زیبــا و مـه

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar میلاد نور

  به چه فرخنده شبی بود و مبارک سحری
  ملک و حور به رقص آمده با جلوه گری

  شب میلاد پیمبر که بُوَد ختم رسُل
  پرتو افکن شده خورشید ز ملُک دگری

  عالم و آدم از این فخر معظم خرسند
  فخر عالم شده نازل به جهان بشری

  همگان جن و ملائک ب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دست برآر بر دعا
  دست بر آر بـر دعــــا،نکتــــه دیـگر مپـرس
  دل بسپار بر قضا،از می و ساغر مپـرس

  آنچه مقّدر شده ،می رسد از ســر ســرا
  قاصـــد نیکـو خبـر، جملـه آخــر مپــــــرس

  از ازل او پی نهـاد ،بـر همه عــالم کــــرم
  چون و چرایی مکن، جلوه سراس

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar وفات نور
  بمناسبت رحلت جانگداز فخر عالم امکان حضرت محمد مصطفی (ص)


  شب سعادت احمد ،شب وفـــــات  محمـد
   شب  رضای مجدد  ،شب حـــــیات محمـــد

  همگان زروح و ملائک ،همه سینه چاک محمد
   همه با سلام و تبارک، به جمال پا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تــــــار مو (پل صــــراط)
  ســــاقی بیـــارجام طهوری به سوی ما
  پر کن ز روی لطف تو اینک سبوی ما

  افسوس جام و سبــو را صبا شکست
  بر پا نما تو میکده ای خوش به کوی ما

  برهم بزن تو مجلس رنگ و ریا به صدق
  هرگز دریغ مدار رحمت خود را زروی ما

  در روز عهد که صور

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آفتاب عالمتاب
  تو نه مثل آفتابی که چنان فرود دارد
    نه هلال ماه مانی که سر سجود دارد

  اَزل و اَبد وجودت همه مستدام باشد
    نه فَراز و نه فرودی کرمت وجود دارد

  ز تلالو وجودت همگان برند سهمی
    به دو عالم است نورت همه جا نمود دارد...

  نمایش کامل شعر
 • avatar غزل ناتمام
  ســاقی بیار بـــاده و پر کن تو جـــــام ما
  بر گو خبر ز صبح و سحر کن تو شام ما

  ای با خبـر ،ز یــار و دیــارم نشــانه ای
  آور زکـــوی او، کــه دهد التیــــــام ما

  ای پیک راستان تو بگو آن حدیث عشق
  اسرار عاشقان ،تو از آن خوش کلام ما

  ...

  نمایش کامل شعر