آوای دل
d
d
d

سعید کاشانی

 • avatar عشق
  خورشید همه عالم هستی عشق است
  جانمایهٔ  پیمانـه  و  مستی عشق است

  گــر  راه  نجاتـــی  بـُــوَد  از  عالـــم  دون
  زاهد به هرآنچه میپرستی عشق است

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar فال
  فال می پرسیدم  از خواجهٔ دانندهٔ  راز
  که چرا  یار  نشد با من  مسکین  دمساز

  گفت هرگز ندمد هیچ گلی زآهن و روی
  روی  جانان  طلبی  آینه  را  قابل  ساز

  ...

  نمایش کامل شعر