آوای دل
d
d
d

محمد عباسی فرد

 • avatar دیگه ، وقتی ، ...  دیگه عادت میشه شب زنده داری / وقتی روزا پُرِ بغضی و گریه داری

  دیگه تنهایی واسَت عادی میشه / وقتی روح آدما مادی میشه

  دیگه زندگی نمیده رنگِ زندگی / وقتی بِشکنیُ ببینی هنوز زنده ای

  دیگه از زندگی زده میشی / وقتی خوبیُ بَد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar انکار نکن

  زندگی زیباست خرابش نکن / با ندونم کاری عذابش نکن

  پاکیِ آبِ حیاتُ گِل نکن / دست از دستِ خدا وِل نکن

  با بدی زندگی رو بد نکن / راهِ خوبیُ با بدی سَد نکن

  خدا مهربونه محبت گدایی نکن / روی این و اون تو حسابی نکن

  حرف حق بشنو ل

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar هیس !

  بگذرد این نیز ، مثل فیلم دهلیز ، هوا سرد و غمگین ، کمی مثل پاییز

  بگذرد هر روز ، اندکی مرموز ، بی هیچ دلیل ، امروز شود دیروز

  چِشا همیشه خیس ، شبیه فیلم هیس ! ، یه بغضِ تو گلو ، جا واسه فریاد نیس

  زود میکنیم قضاوت ، مرده بینمون س

  ...

  نمایش کامل شعر