آوای دل
d
d
d

فاطمه خجسته

 • avatar روان پاک!
  آمال و خیالم را، پژمرده نپندارید
  هر جا نفسم گم شد، دلمرده نپندارید

  سهل است(سهلست) جهان را در، آیینه ی چشمم دید،
  مشقی که به دل گفتم، گسترده نپندارید

  افسارِ دلم عاشق، آوایِ درونم مست
  هر جا که قلم تا شد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تا آسمان!
  سر
  سپرده ام به تمنای خیال،
  به تراوشِ نازنین واژه ها،
  به لبخند نرم یک گل سرخ
  که بر شاخسارِ تب کرده ام
  در انتظار سار های سفید؛
  این پا و آن پا می کند!
  به دست های دلنوازِ باران
  بر سایه سار دفتر خس

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar زخمی!
  هنگامه ی دردم را؛ انکار نباید کرد
  آغوش و نوازش را؛ اصرار نباید کرد

  گلبانگِ وفاداری در قامتِ جانم ماند
  هر چند نیایش را؛ اقرار نباید کرد

  آرام و قرارم را؛ طوفانِ نگاهت برد
  احساسِ تنفر را؛ بیدار نباید ک

  ...

  نمایش کامل شعر