آوای دل
d
d
d

سکینه عسگری

 • avatar عشق على
  يا على درد اشناى ماندگار. 
  حُسن خُلقت را به خِلقت يادگار

  چون كه رفتى اين جهان در ماتم اند.
    اى كه نامت در طريقت ماندگار

  اى كه دلها از فراقت سوخته
    نكته ها در مكتبت اموخته

  اى كه در دور فلك افروخته.&nb

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar افتاب عشق
  ادمى در يك بيابان مى چرد
    مى چرد تا يك بيابان دگر

  افتابش هر طرف تابد به او
    مى دود دنبال تابان دگر

  مى نشيند تا سحر گاهان به صبح
    چون سحر طى شد به ياران دگر

   در تلاش زندگى با روى خوش.
   

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نردبان دل
  نردبان دل گذارم روبروى حكمتش  
    جامه اى بر تن كنم از ابروى خلقتش.

  جامه را بر تن كنم چون ابرويي نيست نيست
    حكمتش را نردبان سازم به سوى رحمتش

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سنگ


  بنگر اينجا را اسمان نيلى رنگ

  قاصدك ها سر شوق

  ان طرف ناله اي از سنگ به پا مي خيزد

  كه مرا بين و ببين

  سنگ بودم كه چنين حادث

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar حس غريب

  تو كه هستي كه به من حس غريبي دادي

  كه نميدانم و درهاي عبور از خلوت 

  يا كه اوج نگراني به زمان الفت

  شب و روزم همه در هم 

  شايد اين حس غريب خود او باشد وبس

  شايد اين پرده ي پر گرد و غبار 

  روي بگشاي

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar رستخیز
  تو که نزدیک تر از هرکس وهرکس به منی
  یاریم ده که توانی وتوانی چو منی
  قانعم کن که زعشقت دل سودایی سوخت
  مرهمی نه که تمامی وتمامی وهمی
  رستخیز تو همینجا به ملاقاتم شد
  به ندایی که تو هرشب سرآن کوی منی
  فکرها از سر س

  ...

  نمایش کامل شعر