آوای دل
d
d
d

خسرو اميني

 • avatar می گسار

  بنوش این جام زهر آگین  ، اگر تاب خطر داری
  مکن دل خوش  که در دنیا، تو توفیق ظفر داری

  مشو راضی که همراهت شوَم، ای دوست رحمی کن
  تو را سازم دعا گر،  ما از این ره برحذر داری

  من عمری باشد این دنیا به حال خود رها کردم<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ماه رمضون


  فرشته ها دارن میـان ،  ســـوی زمین از آسمون
  روزی میـــارن واسه ما ، به وسعت یه کهکشون

  خــدا میخواد با این کارش ، یه فرصتی به ما بده
  ببخشه بنده هاشو اون ، خواه پیر باشن یا که جوون

  وقت سحر که میگذره  اذان صبــــــح

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نور علی نور


  همه نور است فهمـت، نیست جز نور
  چو فهمــت بیـشتر ،  نور علی نور

  بیا قلبــت به پــاکی کن ،تو روشن
  چو قلبـت پـــاک تر، نور علی نور

  به رشد عقــل، زیبــاتر بیـاندیش
  چو عقـلـت بیشتــر ، نور علی نور

  ز حق تــوفیق و

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نجات از عذاب


  دوش دیدم در جهـانی دیگرم
  آتشی چون حلقه در دور و برم

  مارهایی خشمگین اندر میان
  ترس مستولی مرا تا عمق جان

  میکشیدم داد من زان التهاب
  از هراسِ آنهمه خشم و عتاب

  خازنان دوزخ آنجا صف به صف
  هیمه ها بسیــار آنـان را به

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مهر تابان


  ای خـدا عبـدی گنهکارم ، مـرا رسـوا مکن
  آتش هجـران دراین، آشفتـه دل برپـا مکن

  مهربـانـا توشه ام ، جز مهرتابـان تو  نیست
  در جهان جز نورمهرات اندر این دل جا مکن

  عاشقم من ، عاشق سرگشته ی کـوی تو اَم
  وعده ی  امـروز

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar پیر خرابات
  گـــــرمای وجـــــود تو ،آتش زده بر جانم
  با عشق تو من هردم، میسوزم و می مانم

  من پیر خراباتم ،از عشـــــــق متـــرسانم
  عشق است وجود من، زیرا که مسلمانم

  مسحور تو گشتم من،ای قبله ی مشتاقان
  چون یاد تو میسازمف افزون شود ایمانم
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نا کجا آباد


  سراغ نا کجا آباد میگیرد

  روان خسته ام

  هر دم

  به دنبال چه میگردد نمیدانم

  ولی

  می دانم از دنیا

  دگر چیزی نمی خواهد.

  و آبادی

  دگر در صفحه ی تاریک این دنیای نا آباد

  درون این روان خسته
  <

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بمناسبت میلاد امام جواد علیه السلام


  ای نهمین اختـر بــرج ولا

  ای پسر شاه خراســان رضا

  ای که جوادی و نمــاد کـرم

  صاحب شان و وجنات و حرم

  باد فـدای تو همه جــان من

  بسته به عشقت همه ایمان من

  ای تو امــام نهم شیعیـان

  قبله گه عشق همه عا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مولود کعبه

  آن شب همه جا یکسره در شور  و نوا  شد

  نـــــــــور اســداله  چـو مصــابیح سمــا شد

  در خــانه ی  حـق ،  نقش رخ  یــار کشیدند

  معمــار جهـــــان  در شعف از نقـش بنا شد

  آری همـه جا  ن

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar یارانه ام چه شد؟
  گفته بودی که فزون بر چهل و پنج تومن

  میدهی سهــم ز یــارانه ی نفتی تو به من

  پس چه شد حال که خواهی تو بگیری آنرا

  با چک و چانه و صد حیله و ترفند زمن؟

  دکترا ! مرغ دلم  در قفس خــویش غمین

  بغ نمودست و ندارد هوس بـــا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آرام جان


  ای خـــــداوند جهان،  ای رهنمـــای انس و جان
  ای تو برتر از همه ،  ای مـــــالک عــــالی نشان

  ای وجــــــودت منشاء  ایجــــاد هستی در جهان
  وی قَــدَر قدرت ،قــــوی شوکت ،خدای مهربان

  مـــــوسم حج طی شد و توفیـ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar روز هفتم...


  روز هفتم...

  باز آمد  روز هفتــــــم ، یــار ســــــوی ما نیامد
  از سفــر آن سبــــزپوش ، مشـک بوی ما نیامد

  باز خورشید فروزان ، رفت و ماتم گشت حاصل
  در غـــروب جمعـه هم ،پیکی به کـــوی ما نیامد

  باز می بایست 

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar فرض محال


  پسری از پــــدرش کــرد سئـــوال
  که چه بـــاشد به جهان فرض محال؟

  گفــت بـــا او پدرش بـــا لبخنــــد
  این که گیری تو ز من چنــدی پند!

  پســــر آشفــت ز گفتــــار پـــدر
  گفت این چیست که گوئی به پسر!

  پنــــد تو مــــا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ثمره ی دانش
  تو دانی چــرا گفتــه آن نیکخوی

  زگهــواره تـا گـور دانـش بجـوی؟

  که دانـش تو را مــایه رحمت است

  کدامین عمل سهل و بی زحمت است

  علــوم جهــان مغتنم برشمـــار

  شب و روز خود نیــک تر پاســدار

  که عمر است کوتــاه و بی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کتاب عقل


  غمی به وسعت و پهنــای آسمــان دارم

  چه سالهاست که این غم ، بدل نهـان دارم

  تفضـــــلّی ز خـداونـــدِ مهــربان بــاشد

  که قفـل بر دل و هم بر لب و زبــان دارم

  ننـالم از بدِ موجــود در زمــانه کـه من

  درون این دل غ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar قرآن کریم


  مرا تو بیـش مگـــــریان ، که چشم گریــان است

  غم فـراغ تو دیــری است ، خفته در جــان است

  تنــــی که بــر ســـــــــر  بــازارِ عشــق می بیــنی

  فقط به عشق تو برجاست ، ور نه بی جان است

  نگـــاه مــــــرحمتی کن ،&n

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آهای مردم....
  آهای مردم.........
  ذره ای اعتماد می جویم
  که راز مگوی دل را
  دیگر
  به چاه نگویم
  .
  .
  میفشارد بغض غریبی
  گلویم را
  و آغوش گرمی نیست
  که تعدیل کند
  سردی روح کرخ و نیمه جانم را

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar امام جواد عليه السلام
  يكي پرسش آورد نـــــزد رضـــــا (ع)
  كه اي صــاحب فضـــل و علمِ قضــا
  ز بعد از تو گـــو كيست اولي تـــرين
  كه سازد همه كس به علـمش يقين
  اگــــر پرسشي آمــــدم در خيــــال
  تــو فرمــا چه ســازم به

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar قلب عاشق (به دو زبان فارسی - آذری)
  دئدیم ای گـل گله سن دردیمــــه درمـــان اولاســان
  یا منیــــم بو گئجه ده هیجـــریمه پایـــــان اولاســان
  گلدون امـــا نئجه گــــور قلبیمی سیندیردون آخی
  آرزوم دور بی ده خوش بیر منــه میهمــــان اولاسان
  آجی دور آغــــزیم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar داد از این انسان......
  داد از این انسان که میبافد طناب دار خویش
  می زند آتش به عمـــرش با لهیـب کـار خویش
  دست در دست هــوس طی می کند ایـــــام را
  سخت بی رونق کند با این هوس بازار خویش
  دل به ابلیسی دهــد کـز ناسپــــــاسی طرد شد
  سخت رنجاند

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar امید بخشش
  شَـــرم دارم ز خدا ، زین همه آلــــودگی ام!
  که چـرا جــای عبـــــادت ، پی آســـودگی ام

  عــمر فــردا به سر آید ، عملـی نیست مـــرا
  جز خدا آنکه رهـــاند زخطر ، کیست مــــرا؟

  هیچ در نـــامه اعمــالِ منِ مسکی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar اهل شعر اولماسا ایران یوخدور(تقدیم به پدر عزیزم)
  پــــارچــالاندی اورگیم ، دردیمه درمـــــان یوخدور
  تک قالوپ منـــزلِ ویـــرانیده ، سامـــــــان یوخـدور
  یئتیشوپ اللیه یـاش،گاش آغاروپ ،باش توکولـور
  عمریمون آخیری دور جیسمیده دای جان یوخدور
  وار یوخوم خرج اولونوپ ، هئچ کیم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مه تابان
  ای که رخت چون مه تابـــــان عرش
  وی نگهت مهـــر به دامـــان فـــرش

  ای که همه هستی ام از هست تو
  ای کـــــه به بالای ســـرم دست تو

  ای قدمت بر ســر چشم جهـــــــان
  وی سخنت تکیه گه عـــــارفــــــــان
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar برنای عشق
  آنکـــــه تقدیــر مـــرا روز ازل انشـــا کـــــرد
  آتش عشـــــق در این خـانه دل برپـا کـــــرد
  سوخت جان و تنم از آتش روشنگر عشق
  پیـــر بنمــــود رخ و دیــــده دل بینــا کـــــرد
  من همانم که ز عشق تو زمین گیر شــدم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar می ناب
  دست پــــرورده رنــــــج و ستـــــم وآز منـــــــم
  آنکـه بی بـــال روان گشتــه به پــــرواز منــــم
  سالهـــا یـــــاد گرفتــــــم که ز نـــو آمـــــــــوزم
  آنکه میخـــوانده غزل بی نـی و بی سـاز منم
  خستــــه ام از ستــم و

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تقدیم به شریک پاک زندگی ام
  ( د ) دلبرا با ما چه سازی طاقت از دل می بری
  ( و ) وندر این غوغا به نازی جمله مشکل می بری
  ( س ) سالها با مهـر بـودی همنشین و یار من
  ( ت ) توشه راه و مدیری در حیات و کار من
  ( ت ) تو همان شمع فروزان شب تار منی
  ( د

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar جان محمــود اینقــدر غوغا مکن
  جـــان محمــود اینقــدر غوغا مکن
  وضعمان خوب است تو حاشا مکن
  بهر چـه افـــــزون کنـی یـــارانه را
  کارمنــــــدم قطـــع کن کــارانه را
  آنقدر شکـــر خــدا دستم پر است
  میخرم هر آنچه را که درخور است
  مردمان از لطـ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar فضای مجازی

  فضای مجــازی مزاجش تــــر است
  شتر مرغ گاهی در آن کفتر است
  یکی پرفسور می شــود انـــــدر آن
  مچل می کند جمله پیــر و جـوان
  گهــی نــاتـــــوانی تـــــوانـا شـــــــود
  در آن پیــر و فرتــــوت بـــرنـا شود<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شوق وصال
  در دلم شوق وصال است بیا جان بدهیم
  جان خود را به ره ایزد منان بدهیم
  چه از این خوشتر اگر ریشه عدوان بزنیم
  لاله کشته خود را ز صفا جان بدهیم
  عشق اگر ریشه دواند به دل خسته ما
  دیگرش هجر نباشد که به نسیان بدهیم
  لاجر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar محمد (ص)
  ای آنکه فراتر از زمانی
  وی نام تو نام جاودانی
  هرلفـــظ که آیدم بیانی
  هر جا که نظر کنم عیانی

  ای سمّی فی السّما بِــــاَحمد
  ای درّ گران بها محمّد(ص)

  ای فضل تو بر جهان موثّر
  ای شیف

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سحر
  سحرگاه آمد و وقت وصال است
  زمـان ترک اوهام و خیال است
  سحر سرچشمه فیض الهی است
  سحر باب نجات هر تباهی است
  سحر نـور وجــود متقیـن است
  سحر میعــادگاه مومنین است
  سحر نیکوترین جزء زمـان است

  ...

  نمایش کامل شعر