آوای دل
d
d
d

سلمان بهلولی

 • avatar چرت و پرت

  حرف های این و آنم چرت و پرت

   غصه های بی کرانم چرت و پرت

  ساز هم دردی به گوشم میزنند

  آنچه می بینم گمانم چرت و پرت

   - آشنایانم زیاد و آشنا

  نیست یک کس در جهانم!چرت و پرت

  دوستانم دشمن و دشمن رفیق

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar لحظه ای درنگ کن ببین کجا رسیده ایم
  در نگاه تو چرا نگاه عاشقانه نیست
  لحظه های ما دگر هبوط شاعرانه نیست

  حرف پیچ و تاب های عاشقی که میرسد
  جای نکته گویی و زبان عاقلانه نیست

  گله ی ستارگان بی رمق رسیده است
  لب به لب گذاردن که کار جاهلانه نیست

  بارها به پای تو سری

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar "جرم عشق"

  بهار:
  بر درخت کهنسال جنگل
  دست گرمی چنین مینگارد:
  "این سزای من بینوا نیست
  قلب من طاقتش را ندارد"

  تابستان:
  از بد روزگار سوی جنگل
  باد تندی وزیدن گرفته است
  بادی همچون پلیدان بیشرم...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مترسک
  مترسک جان !
  بترسان زاغ های بی سر و پا را ، بترسان
  چه دل بستی به مهر این سیه پوشانِ دل تاریک
  چه دل بستی بدین زنجیره ی باریک
  مرنجان خاطرِ تنهایِ بی آلایشِ پاکت
  خدا می داند این دزدانِ رختِ دوست بر تن کرده
  این بی

  ...

  نمایش کامل شعر