آوای دل
d
d
d

رویا صاذقی

 • avatar شكستن هاي تكراري
  سقوط يك ستاره
  اشك_ماه
  لرزيد بر ديوار
  افتاد قاب خاطرات
  ولي از گهواره ام مادر يادم داد
  صبوري كن ......صبوري كن صبوري
  و ان
  حس غريب و آشنا
  ميان آهن وشرجي دريا
  بوي فسيل قرنها

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مرگ ماه
  بالهاي زخمي ام را جمع كردم .......ميروم بي تو
  بازمين وآسمان من قهر كردم....... ميروم بي تو

  پرده نه ديوار چيدم دور خورشيد.......بعد_تو
  مرگ ماه هم شد مسلم..............بعد_تو

  جان پناه بودي و مقصد بعد_چشمان

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بعض سرد
  واژه هايي از جنس سرد سرزنش
  ميبرد تا ظلمت تاريكي شب دوباره مرا
  دستان مهر كه آواز طلوع مي آورد
  لبريز وسوسه هاي سيب و گندم
  به انتظار دلم در قاب خاطرات قديمي ميخندد
  و رويا آويزان_ اين پل هاي صراط پي در پي
  هر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar قهوه صبر
  قهوه صبرم از ديده بدر شد تو كي مي آيي
  هر سال به صد سال بدل شد تو كي مي آيي
  صبر ايوب به پاي دل من لنگ انداخت ،
  سيل اشكي كه از ديده بدر شد تو كي مي آيي
  زهر شد اين مي چشمي كه بدل من دارم
  جگرم سوخت ز تلخي جدايي تو كي م

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar باور
  اينگونه كه خطر ميكنم فقط با ياد توست
  نه چشمان رقيب و دستان نوازشش
  در عيار نگاهي كه مرا هيچ ميپندارد

  من كودك نميشدم بي رويا و اين واژه ها
  باور كن مي آموزم دور زدنهاي اين تلنگر هاي
  عاقلانه را به حرم يك نگاه

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دير شده ميدانم
  در دل تاريك شب به آيات تو مي رسم
  به قرار شاخه هاي عريان زمستان كه نه
  يا نشان رد پاهايت بر برف ،

  دير كرده ام ميدانم اما تو نرنج
  يك/ ها/ مانده تا رسيدنم

  .
  .
  تا دستانت را گرم كني آمده ا

  ...

  نمایش کامل شعر