آوای دل
d
d
d

حاتم سامانی

 • avatar راه و چاه
  خواهشـی کردم من از آن پـیر راه ---- تـا کـه بنمـایـد مـرا او راه و چـاه

  گفـت جـانا از رهـی باید گذشـت ---- تا سـلامت طی نمائی کـوه و دشت

  اول آن ره را شـــناســائـی بکـن ---- وانگـه از سـیر و سـلوک آور سُخُن

  معــرفـت میـیاب بهــر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar به خلوتی بنشیتم

    بـه خلـوتـی بنشـستم فـراغتـی بگزیـدم ----- صفـا بـدل بنشـاندم عنـایتـی طلبــیدم

    قدم قدم برسـیدم به مرز شـوق خـدائی ----- آرامشـی بدل آمـد شهـد ورا بچشـیدم

    خوشـم ز دور زمـانه دل کسـی نشکسـتم ----- گر از جفـای حسو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar میر غضب


  دلــبرا جـامع اوصــاف غــزائـی و غضـب 000 دشمـنی مکـاره و چـرب زبانـی چه عجب

  دل مــا را شکــنی گـاه و گــهی بنــوازی 000 شـده بازیچـه ی دسـت تـو و ا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar درد هجران
   

  یکـی را به دل درد هجـران بود 0000 از غــم جانکـاه دیـری نیـاسـود

  گـوشـه ی چشـمی دام بـلا شـد 0000آه از این بلا که که به­جان افـزود

  شــیدائی او را وســوسـه میکرد 0000 هر لحظـه راهی به وی می نمـود

  در دام بــلا دسـت و

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خلوت دل


  دوش در خـلوت دل گفـت و مقـالی داشـــتم 000 ارتضــاء مرتضـی را فـرض خـود پنداشـتم

  لاف عشق و بنـدگی در ســر نپــرودم عبـث 000 ســرســپردن اولــین شــرط ادب انگاشــتم

  عقـل ، بیگانه ی عشـق اســت و به بیراهه رود 000 مـن برون کردم ز س

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar من و انگار می و باده

  من و انکار می و باده که دیده سـت بخواب
  تهمـتی بِـس نـاروا بـاشـد چه گویید جواب

  بِنـِگَر بـاده چسـان درد مــرا چــاره کــند
  از کجـا گوهـری آرم بهـتر از باده ی نـاب

  مـی انگـوری اگـر مــورد تأییـد تـو شــد
  مـی باقـی بُـوَد انـ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دل گرفتار

  دلـــی دارم اســــیر دام و دانــه
   که هـردم گیـرد از مـن یک بهـانه

  پریشـان آنچـنانسـت ایـن کبــوتـر
    که گم کـرده ره خـود را بـه لانـه

  اســیر چشــم بیمــاری شــده دل
  بلا گــردان جســمی شــاعــرانـه

  نه خور

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بشنو ایدل صحبت اهل فنا


  بشــنو ایـدل صحـبت اهــل فــنا

   تـرک هســتی میـکن و بـی ادعـا

  از منــی بگــذر بشــو ســوی مـنا[1]

  تـا بیــابی معـــنی جـــود و فـــتا

  از انـانیــت[2] چــو فـارغ میشــوی

  از افــق تـابــان و بـازغ[3] میشـ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar از آنگه که تاری بما چیره شد
  از آنگـه که تازی بمـا چـیره[1] شد

    فزون خواه بود و همی خـیره[2] شد

  پس از آن پیـامـبر وَ آن جانشـین
  بیـافتـاد در دسـت بیـگانـه دیـن

    به ویـرانــی کیــش پـرداختــند
    جهــانرا به آئیـن خـود سـاختـند

  &n

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar راز و نیاز باخدا
  بیـدلی سـردرگریبـان با خـدا همـراز بـود
    آه سـرد و آتش جـان با تنـش دمسـاز بـود

    لابه می­کـرد از ته دل یارب از من در گـذر
    گر گنـه کردم ، گنـاهـانم غلـط انـداز بـود

    راه کـج رفتـم الها ، چشـم و گوشم بسته بو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar در برویم بسته­ای ای باغبان
    در به­رویم بســته­ای ، ای باغــبان بـار دگـر

    خرمی بردی ز دل برجـا نهـادی شـور و شـر

    شاید اندر گلسِـتان پژمـرده گشــته باغ گـل

    یا ز مـا باشـی گـریـزان و نمی گـیری خـبر

    کـو نسـیم دلگشـای صح

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar برازنده پند روشن روان


  شنـیدم مـن از مـرد روشـن روان
    بــرازنــــده پنـــــدی ازو رایگــــان

  به چندین چَپیره[1]تو بیـنی کسان
   بدان در سر اندیشـه دارند چسـان

  چـو بـا مـردمــانـت در آمیــزشــی
    ز بـرخـوردشـــــان یـاد آر دانشـ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خدایا شکوه ها دارم

  خدایا شکوه ها دارم از آن یار ستم  کارم
  نترسد نازنین یارم ازین آه شرربارم

  مپرس از من تو راز دل که دارم با خودم مشکل
  چرا هستم چنین غافل خدایا غصه ها دارم

  بپای تو سر اندازم به درگااه تو سربازم
  به شادی و غمت سازم تو هم جان

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar میکده بـاز شــد بــاده گســـاران هـلا
  بـار دگــر میکــده بســته شــد افغــان رســید .  .  . شـــادی ز مــا دور شــد غصــه بــه دل آرمــید

  همـــه دل آزرده ایــم ملــول و افســـرده ایـم .  .  . ازیـن غــم جــانگــداز خــار بــه دلهــــا خلـــید

  جــدا ز میخ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar من ملک بودم
  مــن ملـک بــودم و از روز الســت _____ روح ایـزد در سـرشـت مـن نشست
  از قــــدم تـــا آمـــدم انـــدر وجـــود _____ شــد ملایـک چــاکـر و انــدر سـجود
  حاســدم ابلیــس شـــد از خیـــرگی _____ بسـت بـر مــن راه نیـــک و بنــدگـی
  گفـ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تشنه لبم ساقیا
  تشــنه لبـــم ســاقیــا بــاده ی گلـگون بیــار . .. . چــاره ی دردم بکـن ای صـنم هـوشـیار
  حـــال خـــرابـم ببـــین رطــل گـــرانـم بــده . .. . وا بـرهــــانـم دمــی از غــم ایـن روزگـار
  خــرمـی از کــف بشــد شـــادی ایــام رفـت .

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar وعده کردی که بیائی
  وعـده کردی که بیائی ، عهد و پیمانت چه شد _____ یـوســفا در انتظــاریـم راه کنعــانـت چـه شـد
  گفتــی و بـر جـا نهــادی داغ هجـران بـر دلـم _____ هیــچ دانـی عاقبـت دربنــد هجـرانت چه شد؟
  خـانـه ی دل از فـراقـت رو بـه ویـرانـی نهــاد ____

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar از قضـــای روزگـــار انــــدر ســــفر
  از قضـــای روزگـــار انــــدر ســــفر ____ طــی نمــودیــم راه بـی بیــم خطـر
  فــارغ از هـر مشــکل و سـوء قضـا ____ غـافـل از تقــدیـر کـامـد ســوی مــا
  همچــنان کـــردیـم مــا طـی طـــریـق ____ بــود ســـکان دار مـــا یــار شفیــق
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar توکـه سـوی حبیـب خـود به امیــدی سـفر کـردی
  توکـه سـوی حبیـب خـود به امیــدی سـفر کـردی
  __________________ بسی رنج سـفر بردی بسی خـون و جگر خَوردی
  در این راه پـر از ســـودا ، بـرای تـوشـــه ی فــردا
  __________________ چـه بُـد رنــج تــرا حـاصــل بگـو بـاخـود چـه آوردی<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تا که زندانی نفسیم و اسیر هوسیم
  تـا کــه زندانـی نفسـیم و اســیر هوسـیم _____ راه عـزّت نشـناسیم و بـه جائی نرسـیم
  بــه خیــــال آدم آزاده و از بنــــــد رهـــا _____ غـافل از کوس رحیلیم و صدای جرسیم
  آفت جان که بود باده ی مسـتی و غـرور _____ مـرغ پا بسـته ی جهلیم و اس

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تـا خیـــمه زدی در خـــانـه ی دل
  دارم ز تـــو مـن ای ســـرو روان _____ مهــرت بــه دل و درد تــو بجـان
  دردی کــــه بــه دل دارم ز غمــت _____ خـوشــتر بُـوَد از آن شــهد لبـان
  تـا خیـــمه زدی در خـــانـه ی دل _____ یکــباره بشــد چـون جـام جهــان
  خـوش آمـده ئی ا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کجا شد جوانی
  کجـا شــد جـوانی دریغـــا دریــغ ..... نگون شد تنم ز آن بلنـــدِ ســـتیـغ
  کجــا شـــد زمـانی کـه برنـا بُـدم ..... ز سختـی زمخــت و تــوانـا بُــدم
  ز بـازو و زانـو بســی زور بـود ..... ز مـن سـستی و کاهـلی دور بـود
  خـوشی در دل و

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آرزو دارم
  روی نکـویــت بــرده شــکیـبم ..... آگهـی ایجـان ز خــود نـدارم
  بهارم ای گل بی تو خزانسـت ..... بخشـایشی کن ای نو بهـارم
  به ژرف جـانم گـرفتــه ئی جـا ..... گـویـم پیــاپی چنـدین هـزارم
  آرزو دارم پگـاه و هــر شــب ..... ز در درآئـی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar زندان تو ما را بس
  مـا عاشــق آن روئیـم هجـران تـو مـا را بـس . .. . در بنــد و گـرفتـاریم زنــدان تـو مـا را بـس
  از جـنـت و از فـردوس نامـی اسـت برای مـا . .. . از بـاغ و چمـن دوریم بسـتان تـو مـا را بس
  عشــاق تـو در مجلـس ســـرگـرم تماشــاینــد . .. .

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ای صبــا رو خبـــر از حال خوش یـار بیــار
  ای صبـا رو خبــر از حال خوش یـار بیــار . .. . تخــم مهــری بـه دل آن بـت عیــار بکــار
  مـا کـــه دوریم ز انفـــاس و دم قـدســـیِ او . .. . هم اســیریم در این وادی بی حــد و کنــار
  خــواه امــداد از آن دایـره یِ بحــر وجـــود . .. . تـا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تـا در میکـــده بـاز اســت
  تـا در میکـــده بـاز اســت شفــا در دل مـا ست . .. . فـارغ از هر دو جهـانیـم و صفا عـامل ما ست
  ریشــه ی غــم بکنـــیم بـا مـــدد بـاده فـــروش . .. . شــادمـانی بســر آریم کــه زاب و گـل مـا ست
  منــع از خمـــر شـــرابیـم در این دیـر خــ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بر در میخانه بنشینم
  بــر در میخـــانـه بنشـــینم بــه امیـــــد خــــدا . ... . مـر ببـینم روی دلــداری کــه بــودم زو جـدا
  مهربان و با گذشت و راد و هم بخشنده است . .. . از همــه آک و بـدی هــا می کـند ما را جـدا
  در گذشـت آن یار نیــکو زیـن دل پرخاشــگر .

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بر لب خاموش من
  . شانه را آهسته بر موی پریشانت بزن . .. . در شکنج آن بُوَد جانا دل بیمار من
  ... مهربانی کن بتا با آن دل زار و نزار . .. . یکدم او را بر به گلگشت گلستان و چمن
  ... آمدم در کویت ایجان با گمان کام دل . .. . دل شد و جان بلب و باز آمدم بی خوی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ستایش خدای جهان آفرین
  ..... ستایش خدای جهان آفرین . .. . که از هیچش آورده گیتی چنین
  نکو آفرید آنچه می خواست او . .. . جهان را به زیبائی آراست او
  به هر چیز مرزی به اندازه کرد . .. . سرشت جهان را تر و تازه کرد
  ....... بمیراند و زنده گرداند او . .. . گَه

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar منکه افتاده بدام توام
  تو که بردی دل و فاتح شده ای ناز مکن
  صحبت درد من غمزده را باز مکن
  منکه افتاده بدام توام ای مایه ی ناز
  حالیا با من بیدل گله آغاز مکن
  هر زمان نغمه ای از جور و جفا بنوازی
  بس کن این بار خدارا نغمه ای ساز مکن
  درد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ای فروغ مهر تابان
  ای فروغ مهر تابان ، رهنمای رهروان
  گمرهم ره ناشناسم ، یاره ای بر من رسان
  آفتاب زندگانی بر لب بام آمده
  شد بهارم با شتاب و آمده اینک خزان
  توشه و توشی ندارم که برم راه به سر
  دست خالی چون درآیم نزد یار مهربان
  ج

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بی نیاز از این و آنم
  دسته‌ اي زگل به‌بستم ، بر دلدار نشستم
  ساغري ز مي بدستم ، ز جهان دمي بِرَستم
  آه ازآن دم خجسته ، كان پري برم نشسته
  بي شکیب ، من خسته ، پر دامنش به‌دستم
  تابشی بجانم آمد ، رامش روانم آمد
  شادی جهانم آمد تا كنار وي نشس

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ای مهرورز آشنا
  ای مهرورز آشنا ، کز کینه دوری و جدا
  در سینه ات باشد بسی ، یاد اهورا و خدا
  ای مهربان دستگیر ، از سینه ام بر خاسته
  مهری که از بهروزیش ، یابم بسی کار و کیا
  ای پاکتر از جان و تن ، وی بر تر از گفت و سخن
  ای با شکوه انجمن

  ...

  نمایش کامل شعر