آوای دل
d
d
d

مانی سرخابی

 • avatar شهربانو
  خدا پاشد و شهر بانو نشست

  زمان سجده کرد و به زانو نشست

  یه شب قصه از باد گفت و شنید

  چه خاکی رو موهای جارو نشست

  صدای قدمهای سلطان اومد

  چه ترسی به چشمای آهو نشست

  یه مرداب گیسوی شب رو کشید

  چه اخم بدی ت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کفتر جلدی که رفته...
  پرواز میکنم
  آزاد و سبک بال
  بدون استرس
  در دوردست نگاه تو خال میشوم....
  صدای کف زدن های دیروزت ، پوزخند امروزم است
  برگرد...
  دانه هایی که ریختی
  طعم تلخ تظاهر میداد
  برگرد........
  پشت بام

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مادر و فرزندی ناخوانده(غزل حکایت)
  در گوشه ای.. تا بوده خورده زهرماری ها
  آســـــوده در تکرار هر بی بند و باریها

  در کوچه ها کج میرود آواز میخوانـــد
  رقصیده با آهنگ این شب زنده داری ها

  در رو به رویش دختری را با نقابی دید
  با یک حضوری

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مـــرد سیاه پوش
  همه ی دلهره ام ..فکر فراموش تو بود
  حرکت عقربه در حسرت آغوش توبود

  نرم و آهسته گذشتی ...چقدر دور شدی
  آخرین خاطره ی من.. لب خاموش تو بود

  شکل کابوس شده .. بختک هر لحظه ی خواب
  شبح مقنعه ی سبز که تنپوش

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کل کل نکرده ام..
  هرگز نگفته ام برو.... کل کل نکرده ام
  این عشـق نافـرجام را منحل نکرده ام

  این روزها ، میسوزم از احساس تنهایی
  افکار نا مربوط را ، مهمل نکرده ام

  هر روز عاشق میشوم ، در باوری زخمی
  تاثیر این احسـاس را ،

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar جــــنگ و مــــرگ کــــودکــان
  خبر تیتر امروز، مرگ کودک شش ساله ی معصوم بوده است
  نقشه های سیاستمدارهای دمُکرات چقد شوم بوده است

  به چه جرمی شَبِ قصه ی دخترک و عروسکهایش ناتمام شد
  به گمانم همه جا این صلیب سرخ نمادی نا مفهوم بوده است

  س

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar پیشکش..........غــــــــزل
  گلــه ی ســـرد مـن به خاطـر پایـیـز بـوده است
  عشـوه هـای تـو بـا دلــم چـه گـلاویـز بـوده است

  هـر کـجا میـروی حـسادت گـل میـکنـد؛ بـبـین
  چشـم هـر مردی به نگاه تو چه هـیـز بوده است

  یـاد جــشـن تــولــدت افـ

  ...

  نمایش کامل شعر