آوای دل
worker
worker
worker

محمدمهدي اسدي

 • avatar خواب عشق
  در اینجا عاشقی خواب است
  که خواب عشق میبیند
  میان خواب و بیداری
  قدم آهسته بردار ای عابر
  مباد از خواب شیرینش برون آری
  در اینجا عاشقی خواب است
  که قلبی آتشین دارد
  به خوای خویش میبیند:
  سر هرکوچه تاریک گروهی جیرجیرک شعر میخوانند
  ع

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar پشیمانم مکن
  ای سبزه چشم ماه رو ابروی خود را کج مکن
    ابرواگرکج میکند ای دل فریبش را مخور

  بازیت اگر او میدهد ای دل مرا بازی مده
    گرمو پریشان میکند ای دل پریشانم مکن

  گر راه خود کج میکند ای دل به بیراهم مبر
    ور میرود بر راه خ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar جشمه
  برلب چشمه نرو

  چشمه عاشق نشود

  یااگرهم رفتی دست در آب نزن

  دشت عاشق نشود

  دامن گل گلی ات را به لب جوی نبر

  سبزه هامیبینند

  سبزه ها از بغل دامن پرچین بلندت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مثل خوابهاي كودكي
  شب گرفته و سیاه
  شب اسیر خلوت و سکوت
  آسمان به زیر ابرهای تیره گون
  آسمان بدون ماه
  نه صدای گربه ای سگی پرنده ای
  نه صدای جیرجیر و نه خزیدن خزنده ای
  هر یکی خزیده گوشه ای
  هر یکی گرفته گوشه ای پناه
  در

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar غروب
  در غروب غمین پاییزی
  در حیاط حزین غمگینی
  زیر پایم حصیر دلگیری
  دور جانم حصار دلتنگی
  در کنار درخت تنهایی
  بر سرم سایه سار دلتنگی
  میزند باد سرد پاییزی برزمین برگهای زرد درخت
  روی آجرسفالهای حیاط
  مینشا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نيمه شب
  نیمه شب روی حیاط

  هجمه سرد سکوت

  زاغ و قمری وقناری همه خواب

  باغ گلهای بهاری همه خواب

  آنطرفتر لب حوض شاخ گلدان سفالی درآب

  برگهایش همه خواب

  نیمه شب روی حیاط همه دن

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar برنميكردي جرا
  ای جدا از یاور خود برنمیگردی چرا

  سوی شهر و کشور خود برنمیگردی چرا

  روزگاری عشق را در خانه باور داشتی

  بر سر این باور خود بر نمیگردی چرا

  روزگاری زهره بودی ومدارت مهر بود

  بر مدار

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar رازتنهايي
  دل من ساکن آنجاست که آنجایی تو
  وطن و شهر من آنجاست که آنجایی تو
  راز تنهایی من نیست در این شهر مگر
  آنکه در جمله خوبان همه تنهایی تو
  هردم از بام خیالم بزند مرغی بال
  تا بداند به چه بامی ز ثریایی تو
  مثل مهتاب لب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خوش خبر
  آن خوش خبر کجاست کازین حال ناخوشی

  ما را ز حادثه ای خوش خبر کند

  آن سایه کیست که هرشب به راه عشق

  از پشت پنجره ما گذرکند

  آن کیست پشت در که همه شب به خیرگی

  بر ما نظر ز روزن دیوار

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar هركجا هستي
  هست
  هرکجاهستی
  هست
  دل تنگم تنگت
  هست
  این حقیقت که در و بنجره و کوچه و دیوار بهانه
  همه ی گردش این گنبد دوار بهانه
  که مرا یاد تو اندازد
  هست
  پشت هر بنجره صد خاطره بکر نشسته
  پشت دیوا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ندارد
  همچون حباب بر سر امواج مانده ام

  تا عاقبت کجا برد این جذر ومد مرا

  از این طرف که عشق تو میخواندم به خویش

  یا آن طرف که دست فلک میکشد مرا

  ای آسمان ببین که در این گیر و دار عشق

  هرم

  ...

  نمایش کامل شعر