آوای دل
d
d
d

خلیل صالح زاده

 • avatar پیک محبت
  از جلوه گاه خستۀ دل ، تیر او گذشت
  دیوانگی زحلقۀ زنجیر او گذشت
  دربان دل ،سخن به طریق ثواب گفت
  اما ؛ رمیده عشق زنخجیر او گذشت
  مهمان به خانه ،آتش سوزان فگندودود
  از آسمان عرش و زپامیر او گذشت
  از سیل اشک چشمۀ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar توحید

  در انجماد حادثه موج بزرگ یأس
  با رشته های نازک امید پاره شد
  روزی که عقل پا به سیاهی نهاده بود
  خورشید از دریچه ی شب آشکاره شد

  در اندرون سینۀ تاریک من دمید
  نور و صفا و مهر خدایی را
  برکند از

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar جهل مرکب
  هرگز به راه دهکدۀ جان نرفته ایم
  از سرزمین کفر به ایمان نرفته ایم
  ما مبتلا به جهل مرکب زحرص و آز
  باورکن از زمانه مسلمان نرفته ایم
  در گیرودار وسوسه ها ناخلف شدیم
  ازشوره زار فتنه هراسان نرفته ایم

  ...

  نمایش کامل شعر