آوای دل
d
d
d

مصطفی یگانه

 • avatar جبروحسابان
  عمــری کــه بـه یـک پلـک زدن میـگـذرد

   بنگــرکــه چگونه بـاسـر آ ید بـه جهــان

  ایــن طفل  ِعجــول ازکجــــا می دانـد!؟

  یک ســنگ مـزار ،می شود نــام ونشان

  این آمــــدو شد تکـامل یک نطفـه است

  از جبــرو حسـاب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar اهل ِگیلانم


  اهل ِ، گـیلانم


  ازطبیـعت مسـت وحیــرانـــم


  مُـــرغ  ِدریــــا می نشیند روی  ایــوانــم


  آسمـان ِ آبــی اش مـی گـریــــد از عشـق ِ خـُــروشــا نــم...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ای خلایق
  درقـــابِ  درون ِ سینه ی خــویـش
   دارم سبــــدی  گـُـــل از شقــــایــق

  چـون بعض ِ شکسته ما نـد اکنون
   تنهــــا یــی ِمــن در ایــن دقــایــق

  از سینه پـــریــد و زد بـــه دریــــا
    دل گشت چو نـــاخــدا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نی نی چشمانت
  نــی نــی ِچشــــم هـــا کــه درخـوابند

  مـُـژه کـــم زن ز خـــواب هِـی نَپَـرنــد

  ابـــرُ وان ِ کمـــا نـی ات  کــافیــست

  گــرگهـــــا چشـــم  ِمیشی ات نَـدَرنـد


  گـــــرچـــه پلکت مُحــافظ ِخـوبیست

  تیـ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar گــــرکـــه بازور شدی خِفت بــــدان
  روزها سردو چــه بـی رنـگ شدند
  مــردم انگــار کـــه دلسنگ شدند

  اخـــم دارنـــدو به هــــم گیردهند
  گـــوئیــــا واردِ یــک جنـــگ شدند

  روزگـــاری همــــه یـــک دل بــودند
  حال بـــا ناخن ِخـــود چنگ شدن

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar هرآنچه سنگ از آسمان آمـده خـــورده بام ِمن
  ازاین زمــانه دلخــورم چونکه نشد بــه کام ِمن
  هرآنچه سنگ از آسمان آمـده خـــورده بام ِمن

  من آن شکست خورده ام که رنج عشق برده ام
  چـه سود مصطفا شدم او کــه نشد بـــه نام ِمن

  نگـــویمت کـــه بـــوده او چگــونـ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar عاشق شدن آسان ترین کارست اما
  در مریم ازلطف خدا چندین نشانیست
  درراه ِدرس وشعرکارش دل ستانیست

  چون هرمعلم عاشق درس است ودانش
  ازپیش میدانم که این عشقش نهانیست

  معشوق دل ازاوستانده غم نشانده
  شک دارم این معشوق فکرش زندگانیست
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کفنــم بــاز ازایــن زخــم ِتنـــم رنگیــــن بود
  وزن تـا بــوت ِمـن ازدرد وستم سنگین بــود

  کفنــم بــاز ازایــن زخــم ِتنـــم رنگیــــن بود


  خال ِمشکین ِ رُخـــم را بـــه تمنــــّای زمیــن

  به تلی خاک سپــردم که خودش غمگین بـود


  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar چون شمع که قطره قطره...
  تـــا از مِـــــی ِ نــاب عشق ِ تـــو نـــــوشـــیـدم
  چون هـــالـــــه ای از نــــور تــــــرا مـــی دیـدم
  چون شمع که قطره قطره عاشق شدو سوخت
  پــــروانــــــه شــــدم دور ِ ســــرت چــــرخیدم

  یکبـــــــار گـُل ِ ب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar من پِرازشوق شدم چونکه خدایم بوسید
  سروده ی خانم میرزازاده نافع
  ...................> سروده ی اینجاب (وهابزاده)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مستِ باده ام
  بـا صدای قلبِ خـود خواهم کــه فریـــادم کُنــــــــی !
  بـا لبِ شــــیرین خــود دانـــم کـه قنـّــادم کُنــــــــی !

  شور ِ عشقت بـُرده ازسرهوش و پــــایـم سست شد
  چونـکه مستِ بــاده ام بایـــد کـه دامـــادم کُنــــــی !
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ای کاش
  ای کـــاش نمی رفت وکنـــارم میمانـد

  بـا آتش ِعشق ِخـــود دلــم را سوزانـد

  بــا یــاد ِلب و چشم ِ خمــــار آلـــودش

  عمرم سپری گشت و مــرا هیچ نخواند

  ــــــــــــــــــــــــــــــ ^ ـــــــــ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar پشیمان
  در کنج ِلبش خــال ِگـــــــرانـــی دارد
  ابـــروی ِخمیـــده ی کمــانــــی دارد
  درگــودی ِگـــو نـه اش کـــه لبخندزند
  مِی ریزو بخور کــــه حال ِجــانی دارد
  ــــــــــــــــــــــــــ^ــــــــــــــــــــــــــــ
  من ری

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دختر گُل فروش
  گلهـــای فــراوان به دو دستش دیـــدم
  میگفت کـه از بــاغ دلـــــم این چیــــدم
  بــا دسته گُلش زمـــزمه میکــرد که من
  ازخــار ِتـو نه ،خــوار کسان تــرسیـــدم
  ______________Y______________
  ازپــــول ِفـــروش گــــل ِ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دنیای بخیل
  دنیــــا تو بگو !! آمدنــــم بهر ِچــه بــــــود؟
  ایــن جسم بــه اصرار ِتو آمـــد به وجـــود
  پس ازچـــــه دوباره جـــان ِما بستــــــانی ؟
  ای پست ترین واژه ؛ بخیل ای که حسود!!
  _____________ ^ ______________
  این

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar زلزله
  افزونی ِبازار دمـــــــــــادم شده است
  دیگررَمَقَم نیست کمر خم شده است
  ازلـــــرزش ِبـــــازاز تنــــــم میلـــــرزد
  زین زلزله نان ِما بسی کم شده است
  ___________ * ____________

  م - زاهد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar حرص
  نابـــــرده همــــی رنـــج که گنجــت نـَشَــوَد
  ایـن هـم تو بـــدان کـه کس بـه جــایـت نَدَوَد
  پس کـوش به سعی ؛ تاکـــه خود دانی ، آب
  ازتنــــدی ِشـیب ِحـــــرص ؛بـــــالا نــَـــــرَوَد

  م-زاهد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar حوا
  حـــوا هـــــوس ِسیب زآدم میـکـــــــــــرد
  گـــرسیب نمی چیــــد؛ دلش غـــم میکرد
  با ایــن هوســش دادبــه بــــــــــــادآدم را
  ای کـــاش شکمبــاره هوس کــم میــکرد

  م - زاهد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar توبه ِنصوح
  درتوبــــه ی خــود نصـــــوح شـــداو،چونـــکه
  حمــــــــــــام نداشــت ،تـــاکه دلّاک شــــود
  یعنــــی که نبــــودآبـــــی ازبهر ِشنــــــــــا
  این شـــد که شنـــــانکرد؛تاپـــــاک شــــود


  م - زاهد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar معتـــــــــاد
  معشـــوقه ی مـن دختـــــــــر ِرویـــــــایـــــــی بـــــــــــــــود !!!
  ازغصه ی اوغــــــــذام فقط ؛چــــــــایــــــــــی بــــــــــــــود!
  لاغـــــر شـــدنــــــــــم که دیـــــــــــد گفتـــــا : معتـــــــــــــاد ...!!(نه اینطو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar طعنه
  تو اشـــــــــــــرف مخلــــــــوق ِجهانــــــــــی؛ یعنـــــــــــــــــــــی!!
  این جملــــــه به خـــــــــــود هـــــــــزار دارد معنــــــــــــــــــــــــی
  یک معنـــــــــــی ی آن اگــــــــر کـه اندیشـــــــه کنــــــــــــــــــ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مهربانی کنیم
  مهربانی کنیم
  .......
  بیا بـــا جـــوانان خود مهــــربانــــــــــــی کنیم
  نشــاطی بیابیـــم و خودهم جوانـــــــی کنیم
  اگـــرغــم زدل واکنیــم ودهیمــش به بـــــــاد
  به شکرانه اش شـــادتر زندگـانــــــــی کنیــم
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ای دنیا
  ای دنیا
  .......
  من تشنه ی عشق وعاشقی بودم لیک
  دنیــــا زتو غمها به دلم شـــد، سیـــــرم
  باگــریه به دنیـــاشــده ام تا گـویــــــــــم
  ازبــدو ِتولــّــــد به غــمت زنجیــــــــــــرم
  محصــــول ِ هماغوشی ی عش

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar هوس
  گـربــانگهـــــی د لـت شـــود پــُرز هـــوس
  درویش کُــن آن چشــم به عقبــات بــرَس
  ایــن دیــده اگـــر میـــل کُنــــد نـامحـــــرم
  با هر گـُنهت \"/ بــِه \"/ که شـوی قطع ِنفس

  م

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar یک نگاه
  ای دل بـه کجـــا چنیـــن شــتابــان به رهی
  با دیـــــــــدن ِ یــک نگـــاه ازسینـــــه رهی
  ازدســــت ِتـووُ دیـــده چــه حیــــــرانم من
  هــردم زشمـــا رســد به ایـن تـن گنـــــهی


  م - زاهد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ببخشیم
  بیا بـا غزلهـایمــــان مهــربانـــــــی کنیم
  وبا شـوروشــادی ِشاعــرجــوانــی کنیم
  وغــم هـای دل را سپـاریم بدست ِخــدا
  ببخشیم و بـاعشق ِخـودزنـدگـانی کنیم

  م - زاهد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar چه سرمستم !!
  تــوای عَــذرای وامِـــق کُــــش !؟
  چـــرا عاشــق کنــی،دِق کُــش !؟
  تــوخــودازعشــق ،شیـــدایــی
  ازاین کــارت چـــه تنهـــــــــایـی
  ویا لیلـــی ِ بی فرجــــــــــــــام
  کــه دارد خود زمجنـــون نــــــام
  مگ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خدایا مهربانش کن
  فِــــراقـت بیقـــرارم کــرد
  زغصه مـی گُـسارم کــرد
  بـه وقـت رفـتنت ایـن دل
  نمیـدانـی چـه کـارم کــرد؟!
  بـرایـت قِصّـــه هــا دارم
  پُراست ازغُصّـه ،افکارم
  چه داری دردوچشمـانت
  که اینجوری شکارم کرد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خروس نامه(طنز)
  اگـرخـواهی که غم ها دورگردد
  وایـن دنیـا به کـامت جـور گردد
  بـروهمسـرگــزیـن تـا مـهر بینی
  بـه شرطیکه تـوپرهایـش نچـینی
  بــرای انتـخوابـش کـن ذ کـاوت
  که بعـداً نـایـدت هـردم قضـاوت
  کـه زنها مـیوه هـای یک بهشتن

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar غزل درغزل
  سرودهِ دوست شاعرم (محسـن مهرپـرور) ^****^ ســــروده ی حقیـــر(مصطـفی وهــابزاده)
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ***** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  از تو دلگیرم خودت هم خوب میدانی چرا <<..>> در کـنارم بـودی امّـا دل به دیـگـر داشتی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar چلچراغ خیال
  چلچراغ خیال

  عاشقش گشتم دلم را برده است
  داد پس ،دیدم که خنجرخورده است

  عشق را بی مهر ازجا کنده بود
  سهم ِ من ازاو غم ِآینده بود

  من ازاین غم عاشقی کردم زیاد
  کاشتم یک کاروان گلهای شاد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ای آه توبا ناله ی ما سودا کن
  1
  چندیست مرابازنشسته خواندند
  من خود ننشستم که مرا بنشاندند
  حالا شده ام شاعرو این بار عیال
  گوید که ترابه حق زکارت راندند
  2
  گفتم چه کنم شعربگویم به ازاین؟
  گفتا توبخر اسب که بعدآیدزین
  باخشم نگاهِ ت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar هفت رباعی
  1
  ای عشق زتوسوزمو سوزد خرمن
  ازسوز ِتو پُرگشته ز گریه دامن
  ازچشمِ تَرَم بارش ِغم می بارد
  دریاچه که شد سبزکنم دشت ودمن
  2
  من عاشقتم دل زتو دارد مآمن
  دلسنگ نباش و سرد چون یک آهن
  ازباده ی ناب ِعشق ک

  ...

  نمایش کامل شعر