آوای دل
d
d
d

ژیلا راسخ

 • avatar هذیان 9
  هذیان 9

  می نویسم شعری ،جوهرش خون دل

  بیت ،بیتش بخدا حرف دل

  کاغذش پیرهن آرزو و ناکامی

  که نویسم شعری

  شعر تنهایی و هذیان هایم

  ............!

  یادمن نی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar قطره باران
  قطره باران

  وقت مردن

  جسدم غسل دهید

  غسلی از طعم گناه

  جسدم خاک کنید، لای انبوه جهالت

  جسد یک زن را !

  جسدم بوی تعفن دارد

  بوی نِقمت دارد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar گاهی
  گاهی.......

  گاهی ترا فکر می کنم وُ

  گاهی نقاشی خیالم می شوی

  گاهی هذیان های شعرگونه ام را

  درون جام نگاهت می ریزم

  ولاجرعه سر می کشم

  ومست از مِی تلخ نداشتنت

  گریه هایم را می

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بازهم هذیانی
  هم هذیانی\"11\"

  پُــرم ازبـی کسی و تنـــهایی

  بی خبـر از خود وهرسودایی  شب سیاهُ و غم من یلدایی

  می زند طبل براین رسوایی  که کجایید شــما مــردم شهر

  دست من خالیُ

  ...

  نمایش کامل شعر