آوای دل
d
d
d

شعر : نیش و نوش زنبـورعسل

نیش و نوش زنبـورعسل

سـائلــی  زنبــور را کـرد این سئوال
از چه باشـی این همه در قیل و قال؟

ازچه این میزان توباشی سختکوش؟
شهـدِ گل هـا را نمـایی  نیش و نوش

گفت : نیشـم نیست هرگز روی کین
بلـکه  باشـد  بهـرِ  جـذبِ  انگـبیـن

نیـشِ  من ، در جـانِ گـُل  دارد اثــر
می کنـد  افــزون  وِ را در هـر ثمــر

نیـشِ  من را گـُل به جانش مـی خَرَد
زین  نَمَـط  هـم  لـذّتـی  را مـی بَــرَد

نیـشِ  من را  ظـاهِـری بـاشد نحیـف
لیک  باشـد  مَعبـری پـاک وُ  ظـریف

نیـشِ  من را نیست همچون نیشِ مار
این  چنین  نیشـی  بُـوَد از بهـرِ کــار

شهـدِ گـُلهـا، نعمتِ خوانِ  من است
روزی  وُ هـم  قـوّتِ  جانِ من است

نیـشِ  من ،نوش است گل رادرعَمل
 می کنـم  تمهیــد زین ره  من عسـل

نـوشِ  من ، بـاشد  شَـرابِ طـاهـری
  مــی کُـنـد  دائــر  زمیــن  بــائــری

من به نـوشِ آن  شـرابَـش زنـده ام
زیـن سبب در هــاله اش  پــاینده ام

بـاز  پـرسیــد او  سئـوال  دیـگــری
نقشِ  هـر یک گـو وُ بُگشـایـم  دری

گفت : مــا را نقش باشد گونـه گـون
عده ای رااندرون وکثرتی رادربرون

کــار در  کنـــدو  بُـوَد  تسهیـمِ  مــا
بـر اســاسِ  نقشــه و تصمیــمِ  مــا

عـدّه ای  ســربـاز  بـاشنـد و جَسـور
دور سازنـد هـرغـریبـی  را بـه زور

عـده ای  آب آور  و ســاقـی  شونـد
شهــدآور ، عـدّه ی  بــاقــی  شـونـد

جمعِ مـا را یک ملیکـه، مـادر است
نقطـه ی کـانونِ  مــا و رهبــراست

جــانِ  مـا  در گیــرِ جـانِ  او  بُـوَد
ســـازِ  مــا  دمســازِ  آنِ  او  بُـوَد

مــا  برایِ  او شـویـم  یکسـر فــدا
بهـرِ حفظـش مـی پـذیـریـم هـرجفـا

نور و هم گرمـا ، قـوای جانِ ماست
هــر شکـوفه ،منبـع و انبــانِ ماست

روزهــای صـاف ، مـا کـوشا تـریـم
شهــدهــایی  بیش  بـا  خـود  آوریـم

حـاصـلِ  این جـانِ مــا در هـر عمـل
مــادّه ی  بـا ارزشــی  بــاشـد عسـل

ایـن  لیـاقت  را خـدا  داده  بــه مــا
وحـی  بنمـوده ، چنین کـرده عطــا

هرچه گـویی ای علی در این مقـال
نیست کـافی ، کـاملش باشد محـال

پنج شنبـه  25 / 10 / 93 ـــ  24 بیت


علی تجن جاری زنبـورعسل نیش جان

دیدگاه های کاربران

طلعت خیاط پیشه
درود بر شما جناب تجن ِ جاری ارجمند.
روشنک راد
درود... احسنت بر شما

  ارسال دیدگاه

  ×جهت ارسال دیدگاه عضو و یا وارد سیستم آوای دل شوید

  تصویر شاعر

  علی تجن جاری

  اطلاعات شاعر

  شاعر : علی تجن جاری
  عنوان کاربری : شاعر
  دفتر شعر : گلبرگ خاطره
  نوع شعر : مثنوی
  دسته بندی : معناگرا
  تخلص : علی
  کشور : ایران
  شهر : آمل
  شناسه : AVA-p- 12527
  دیدگاه ها : 2
  بازدید : 9479

  دفاتر شعر

  اشعار دیگر شاعر

  جستجو در آوای دل

  آخرین دانلود ها

  پینشهاد واژه

  آیا معنی واژه "بادصبا" را می دانید؟

  پخش موسیقی

  ّبیوگرافی

  پیشنهاد

  حمایت از آوای دل

  آخرین کتاب

  افطاری

  متن های دوزبانه

  پیشنهاد کتاب

  درآمدی بر نقد

  مقالات عمومی

  آخرین مقالات آموزشی

  آخرین واژه ها

  اشعار ماندگار

  همایش ها

  غیر فعال

  آمار فعالیت

  تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
  تعداد بازدید 25,122,739
  تعداد صفحات : 11832
  تعداد اشعار : 10978
  تعداد دیدگاه ها : 258,787
  تعداد شاعران : 2015
  تعداد شاعران آقا : 1458
  تعداد شاعران خانم : 557
  تعداد واژه های لغت نامه : 852
  همایش های رسمی برگزار شده : 5