آوای دل
d
d
d

مسمط

شناسنامه صفحه


مسمط
 • عنوان : مسمط
 • بخش : مقالات-آموزشی
 • شناسه : AVA-p-14
 • تاریخ : چهارشنبه 1 آبان 1392 17:47
 • بازدید : 3379

 • متن


  مجموعه جدید مصراع همقافیه (بند مسمط) و یک مصراع که قافیه آن مستقل است. (رشته مسمط یا مصراع تسمیط) و این شکل چند بار با قافیه های متفاوت تکرار می شود.

  و اما مصراع های جدا با هم قافیه دارند، بدین نحو: الف—الف—الف—ی— ب—ب—ب— ی — ح— ح—ج—ی به مسمط هایی که بند مسمط و رشته مسمط آنها مجموعه سه مصراع باشد مسمط مثلث به چهار مصراع مربع و به پنج مصراعی مخمس و به شش مصرایی مسدس گویند. مسمط حداقل مثلث و حداکثر (معمولاً) مسدس است و همه مسمطات منوچهری مسدس است.


  قالب شعر کهن مسمط

  مانند:
  گویی بط سپید جامه به صابون زده است --- کبک دری ساق پای در قدح خون زده است

  بر گل تر دلیب، گنج فریدون زده است --- لشگر چین در بهار، خیمه به هامون زده است

  لاله سوی جویبار خرگه بیرون زده است --- خیمه آن سبزگون خرگه این آتشین

  باز مرا طبع شعر سخت به جوش آمده است — کم سخن عندلیب،دوش به گوش آمده است

  از شغب مردمان لاله به جوش آمده است --- زیر به بانگ آمده است بم بخروش آمده است

  نسترن مشکبوی، مشک فروش آمده است --- سیمش در گردن است، مشکش در آستین

  مسمط معمولاً ساختمان قصیده را دارد اول آن تغزل است و بعد تخلص به مدح می پردازد. این نوع جدید مسمط است که به ابتکار منوچهری از مسمط قدیم ساخته شده است، مسمط قدیم بیتی است چند لختی که لخت های آن یک قافیه دارند (قافیه درونی) و لخت آخری آن با لخت های آخر ابیات دیگر هم قافیه است (قافیه بیرونی) او گاهی به این گونه اشعار شعر مسجع گویند و نمونه آن در اشعار مولانا زیاد است.

  دیده سیرست مرا جان دلیرست مرا ----- زهره شیرست مرا، زهره تابیده شدم


  شکر کند عاشق حق، کز همه بردیم سبق ---- بر زبر هفت طبق، اختر رخشنده شدم


  باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان----- کز رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده شدم  این ابیات را می توان به شکل زیر (مسمط و مربع) نوشت:

  دیده سیرت مرا ----- جان دلبراست مرا


  زهره شیرست مرا ---- زهره تابنده شدم


  که هر مصراع آن دو بار مفتعلن و به اصطلاح عروصی مربع است که در شعر فارسی مفعول نیست و ابیات فارسی معمولاً مسدس و یا مثمن هستند. از این رو منوچهری این پاره ها را طولانی تر کرد و به حد مصراع مفعول در شعر فارسی رساند.


  جستجو در آوای دل

  آخرین دانلود ها

  پینشهاد واژه

  آیا معنی واژه "آقا" را می دانید؟

  پخش موسیقی

  ّبیوگرافی

  پیشنهاد

  حمایت از آوای دل

  آخرین کتاب

  افطاری

  متن های دوزبانه

  پیشنهاد کتاب

  راز محبت و آشنایی در غزلیات حافظ

  مقالات عمومی

  آخرین مقالات آموزشی

  آخرین واژه ها

  اشعار ماندگار

  همایش ها

  غیر فعال

  آمار فعالیت

  تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
  تعداد بازدید 24,928,896
  تعداد صفحات : 11832
  تعداد اشعار : 10978
  تعداد دیدگاه ها : 258,787
  تعداد شاعران : 2015
  تعداد شاعران آقا : 1458
  تعداد شاعران خانم : 557
  تعداد واژه های لغت نامه : 852
  همایش های رسمی برگزار شده : 5