آوای دل
d
d
d

دفتر شعر : غزلیات از حاتم سامانی

نمایش 1-40 از 54 نتیجه
 • avatar سالمــندی غـالب آمــد

  سالمــندی غـالب آمــد ناتــوانی شـــد پـدیـد
  رفـتن جـان از بـدن را چشـم گــریـانـم بدبد

  آن توانمـندی نمـانـد و قـدرت زانـو بـرفـت
  بـاد پـا بـودم تـو گـویی تنــدرِ صحـرا دوید

  عارضِ شـومِ کهـولـت کشور تـن را گرفت
  قـدرتم در

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ساعتی فارغ ز غم

  جـام مـی در دسـت و دل در دام یـار
  چشـــم ســـاقـی بـــرده آرام و قـــرار

  ســاغــر بـاده بدســت و خـم به دوش
  عــاشـقانِِ می پرســت و بـاده خــوار

  آنچـنان مست است ساقی مستِ مست
  کـــه نـــیارد بـــاده را انـــدر شـــمار

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خاطر آزرده

  خـاطری آزرده بیـنی تـو ز اوضـاغ پـریـش؟
    می شـود هـرگز دلی از اینهـمه اظلام ریش؟

  از جــوانمــردی نمــانـده نــام و از آزادگــی
  گوئـیا افسـانه شـد ، منسوخ شـد آیین و کیش

  کــس نمی دانـد غــم بیچــاره و درمـانـده را
  هرکس

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar صبح وصال

  تـا بــدام تـو ســتمگر بـه ســتم افتـادم
  وعده ی صبـح وصالت نرود از یادم

  گفته بودی که بیا تا غمت از دل ببرم
  آمدم اوفـوا بعهـدِ[1] ، اینک ای صیادم

  دم عیــسیِ تــو و آن سـخن شـیریـنت
  بسـهولت بِکُــنَد از غـــم و درد آزادم...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سـاقی غمخـوار بیــا

  سـاقی غمخـوار بیــا آب جگر سـوز بده
  شـرر بجان من بزن مـاه شب افـروز بده

  یاد کن از عهد خودت اوفوا بعهداٍ[1] دلبرا
  بــادهً گلرنگ مــــرا بیـــاد دیــروز بده

  آذر آذار[2] آمــده بــاده بـه بـازار آمــده
  تا که مجـال باقی است

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بده سـافی از آن شربت
  بـده سـاقی از آن شــربت که مسـتان را دوا باشد
  به یک جـرعه همـه غمهـا بَـرَد از دل شفـا باشد

  از آن شربت که گر نوشی فقط نور و صفا بینی
  دلــت خــالی ز اغــیار و همــه جـای خــدا باشـد

  از آن شــربـت کـه گـر نوشـم بسـوزاند دهانم را

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خــدایـا یـاوری فـــرمـا

  همه محزون و دلتنگیم، در شادی به ما بسته
  شکســـته در گلـو آهـی، وَ راه حنـجره خسته[1]

  زلال  دیــده ام تیـــره، کسـی را در نمـی یابم
  و پای رفتنم در گل، عصای دسـت بشکســته

  نه نـای رفتـنم مـانـده، نـه جـای مـانـدنم باقـی
  ن

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar در مکتب ما عاشقان
  در مکتـب ما عاشـقان ،  نکـته ها باشد
  از جـان گـذشـتن اولــین ، ادعــا باشد

    در محفــل ما هـرکــسی ، ره نمـی یابد
  راه خـطا از راه حـق ، هـم جـدا باشد

    نجـوای تسبیح خـدا ، کز جهان خـیزد 
  بر گوش و جـان عاش

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar فرو مایه


  دوش فرو مایه بود بی کس و بی مایه بود
  چشـم حریصش همی بردر و همسایه بود

  تا که ز پس مانده ها چیـزی به کف آورد
  زِ هَـر مراســم به دَو آش عــزا می ربود

  فرصـتی آمد بکف در صف مردان نشست
  نقاب خوش خدمتـی به چـهره آورد زود
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خورشید جهانتاب


  تو خـورشــید جهانتـابی در عــالم
  گـرامـی نـام تـو بـا اســم اعـظم

  بعید است آنکه گیتی چون تو آرد
  عقیـم اسـت روزگار و نسـل آدم

  همـه صـاحبـدلان عشـق تو دارند
  همــه آقــاق از خشــکی و از یم

  دل ســنگی اگــر بـا تـو نی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تو چه کردی با دل من


  تو چـه کردی با دل من که ورا نزار کردی
  راحـت و امان گرفـتی جـرم بیشمار کردی

  نه مـن آن عـزال بـودم کـه بـدام تـو بیــافـتم
  چه فسـون بکار بردی که مرا شکار کردی

  کشتی این دل غمـین را ز فراق ای سـتمگر
  سـینه ی بی کینه ام را

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar جـایـی کـه گمــان اید

  آنشب که ز درد و غم اشک از بصرم غلطید
  ارکـــان سمــــــاوات از آه ســـحـرم لــــرزیـد

  در دام چـــو افـــــتادم بــا عشـــق درافــــتادم
  هـم قضــا بمـن زه گفـت هم قدر بمـن خــندید

  یـک نـدا بمـن گفــتا هـان خــیره مشـو بنــگر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مجلس انس


  مجلـس انـس و صحـبت دلــدار
   بــاده و ســـاقی ونـی و مــزمــار1

  درهــوای بهــــارو رونــق گــل
   خـوش بود ای مصـاحب2 بیــدار

  بـا تـــرنـم کـــــنارجــوی نشــین
  گل بیـــافشـــان و غــم بدل مگـذار

  نــوش

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar پناهم تویی


  خـــدایا غریبـم پنــاهم تـویی
   دل آزرده ام دادخــواهـم تویی

  نکردم سـتم بر کسی هیچگاه
   هـم آگاهِ بر ، من گـواهم تویی

  درین شـورش دشـمن نابکار
   چــراغ شــبان ســیاهــم تویی

  بهـر سـو بجـویم نشـان ترا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آهســـته رو


  ایکـــه ربــودی دل زمـــن ، آهســـته رو آهســـته رو

  شایسته است و با شکوه ، شـــایـان او شــایســته رو

  همـراه خـود آسـوده دار ، حاشـــا[1]که رنجـه بینمـش

  دور از هــراس و رنــج ره ، آهســته و پیـوســـته رو

  گـــرامـی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar به خلوتی بنشیتم

    بـه خلـوتـی بنشـستم فـراغتـی بگزیـدم ----- صفـا بـدل بنشـاندم عنـایتـی طلبــیدم

    قدم قدم برسـیدم به مرز شـوق خـدائی ----- آرامشـی بدل آمـد شهـد ورا بچشـیدم

    خوشـم ز دور زمـانه دل کسـی نشکسـتم ----- گر از جفـای حسو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar میر غضب


  دلــبرا جـامع اوصــاف غــزائـی و غضـب 000 دشمـنی مکـاره و چـرب زبانـی چه عجب

  دل مــا را شکــنی گـاه و گــهی بنــوازی 000 شـده بازیچـه ی دسـت تـو و ا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar درد هجران
   

  یکـی را به دل درد هجـران بود 0000 از غــم جانکـاه دیـری نیـاسـود

  گـوشـه ی چشـمی دام بـلا شـد 0000آه از این بلا که که به­جان افـزود

  شــیدائی او را وســوسـه میکرد 0000 هر لحظـه راهی به وی می نمـود

  در دام بــلا دسـت و

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خلوت دل


  دوش در خـلوت دل گفـت و مقـالی داشـــتم 000 ارتضــاء مرتضـی را فـرض خـود پنداشـتم

  لاف عشق و بنـدگی در ســر نپــرودم عبـث 000 ســرســپردن اولــین شــرط ادب انگاشــتم

  عقـل ، بیگانه ی عشـق اســت و به بیراهه رود 000 مـن برون کردم ز س

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar من و انگار می و باده

  من و انکار می و باده که دیده سـت بخواب
  تهمـتی بِـس نـاروا بـاشـد چه گویید جواب

  بِنـِگَر بـاده چسـان درد مــرا چــاره کــند
  از کجـا گوهـری آرم بهـتر از باده ی نـاب

  مـی انگـوری اگـر مــورد تأییـد تـو شــد
  مـی باقـی بُـوَد انـ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دل گرفتار

  دلـــی دارم اســــیر دام و دانــه
   که هـردم گیـرد از مـن یک بهـانه

  پریشـان آنچـنانسـت ایـن کبــوتـر
    که گم کـرده ره خـود را بـه لانـه

  اســیر چشــم بیمــاری شــده دل
  بلا گــردان جســمی شــاعــرانـه

  نه خور

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar راز و نیاز باخدا
  بیـدلی سـردرگریبـان با خـدا همـراز بـود
    آه سـرد و آتش جـان با تنـش دمسـاز بـود

    لابه می­کـرد از ته دل یارب از من در گـذر
    گر گنـه کردم ، گنـاهـانم غلـط انـداز بـود

    راه کـج رفتـم الها ، چشـم و گوشم بسته بو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar در برویم بسته­ای ای باغبان
    در به­رویم بســته­ای ، ای باغــبان بـار دگـر

    خرمی بردی ز دل برجـا نهـادی شـور و شـر

    شاید اندر گلسِـتان پژمـرده گشــته باغ گـل

    یا ز مـا باشـی گـریـزان و نمی گـیری خـبر

    کـو نسـیم دلگشـای صح

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خدایا شکوه ها دارم

  خدایا شکوه ها دارم از آن یار ستم  کارم
  نترسد نازنین یارم ازین آه شرربارم

  مپرس از من تو راز دل که دارم با خودم مشکل
  چرا هستم چنین غافل خدایا غصه ها دارم

  بپای تو سر اندازم به درگااه تو سربازم
  به شادی و غمت سازم تو هم جان

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar میکده بـاز شــد بــاده گســـاران هـلا
  بـار دگــر میکــده بســته شــد افغــان رســید .  .  . شـــادی ز مــا دور شــد غصــه بــه دل آرمــید

  همـــه دل آزرده ایــم ملــول و افســـرده ایـم .  .  . ازیـن غــم جــانگــداز خــار بــه دلهــــا خلـــید

  جــدا ز میخ

  ...

  نمایش کامل شعر

تصویر شاعر

حاتم سامانی

اطلاعات شاعر

شاعر : حاتم سامانی
عنوان کاربری : شاعر
دفتر شعر : غزلیات
نوع شعر : غزل
دسته بندی : عرفانی
تخلص : حاتم
کشور : ایران
شهر : کرج
شناسه : AVA-p- 6646
دیدگاه ها : 30
بازدید : 6194

دفاتر شعر

اشعار دیگر شاعر

جستجو در آوای دل

آخرین دانلود ها

پینشهاد واژه

آیا معنی واژه "سنگ پا" را می دانید؟

پخش موسیقی

ّبیوگرافی

پیشنهاد

حمایت از آوای دل

آخرین کتاب

افطاری

متن های دوزبانه

پیشنهاد کتاب

فرهنگ جامع زبان فارسی

مقالات عمومی

آخرین مقالات آموزشی

آخرین واژه ها

اشعار ماندگار

همایش ها

غیر فعال

آمار فعالیت

تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
تعداد بازدید 25,167,522
تعداد صفحات : 11832
تعداد اشعار : 10978
تعداد دیدگاه ها : 258,787
تعداد شاعران : 2015
تعداد شاعران آقا : 1458
تعداد شاعران خانم : 557
تعداد واژه های لغت نامه : 852
همایش های رسمی برگزار شده : 5